Vēl joprojām tiek pieļautas rupjas kļūdas dokumentu noformēšanā par atteikšanos no alkohola ietekmes pārbaudes. 06.07.2012.

Šis ir ļoti būtisks jautājums, jo par atteikšanos no pārbaudes ir paredzētā tāda pati atbildība kā par lielāko alkohola promiļu daudzumu vai narkotisko vielu ietekmi – naudas sods LVL 800,00 – 1 000,00, tiesību atņemšana uz 4 gadiem un administratīvais arests 10 -15 diennaktis (“bonusā” vēl 8 soda punkti uz 5 gadiem).

Šajā lietā A.K. medicīniskajā pārbaudē atteicās nodot asins paraugus, jo no šīs procedūras viņš parasti ģībstot. Pārbaudes videoierakstā ir skaidri redzams, ka A.K. netiek piedāvāts nodot urīna paraugus, bet siekalu paraugus vadītājs nodod vismaz 20 minūtes, piespļaujot pusi trauciņa. Neskatoties uz videoierakstā redzamo un faktiski notikušo siekalu paraugu nodošanu, medicīniskās pārbaudes protokolā norādīts, ka vadītājs atteicās no urīna un siekalu paraugu nodošanas. Starp citu, tiesas savos spriedumos, kas ir stājušies spēkā, vairākkārtīgi ir konstatējušas, ka medicīniskās pārbaudes protokolā netiek atspoguļota patiesā medicīniskās pārbaudes gaita (piemēram, Administratīvās apgabaltiesas 2009.gada 29.aprīļa spriedums Nr.P129022608 un Administratīvās apgabaltiesas 2009.gada 22.maija spriedums lietā Nr.P131064808). Diemžēl ceļu policists, kurš sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu uz A.K. vārda, nemaz nepievērsa uzmanību tam, ka protokolu nemaz nedrīkstēja sastādīt, jo nav izdarīts administratīvais pārkāpums – A.K. neatteicās nodot ne siekalu, ne urīna paraugus.

Tiesa ar 2012.gada 06.jūlija lēmumu lietā Nr.132016912 pamatoti izbeidza lietvedību un attaisnoja vadītāju, jo saskaņā ar tiesisko regulējumu un judikatūru (piemēram, LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 21.maija spriedums SKA-156/2009, 11.punkts 3.rindkopa) atteikšanās ir tikai tad, ja persona atsakās nodot visus trīs bioloģiskās vides paraugus – asinis, urīnu un siekalas. Tas tāpēc, ka alkohola koncentrāciju var noteikt visos trijos bioloģiskās vides paraugos.

E.Džeriņš