Transportlīdzekļu vadīšana psihotropo vielu ietekmē

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT

NORAKSTS

Lieta Nr.P129022710

104AA-0066-10/28

SPRIEDUMS

Rīgā, 2010.gada 11.maijā

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija šādā sastāvā:

tiesas sēdes priekšsēdētāja tiesnese D.Dumbre,

tiesneši S.Amola un I.Vīgante,

piedaloties pie administratīvās atbildības saucamā persona Jxxxx Txxxx,

pie administratīvās atbildības saucamās personas pilnvarotais pārstāvis E.Džeriņš,

atklātā tiesas sēdē Rīgā, Abrenes ielā 3, izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu par

J  T, personas kods [dzēsts],

saukšanu pie administratīvās atbildības par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15panta piektajā daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu sakarā ar J.T apelācijas sūdzību par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 12.februāra lēmumu, un

konstatēja

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Ceļu policijas biroja 3.rotas jaunākais inspektors M.Aliks 2010.gada 19.janvārī sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu Nr.PA735714. Protokolā norādīts, ka 2010.gada 19.janvārī plkst.08.47 Rīgā vadītājs J.Txxxx vadīja automašīnu „VOLVO S80”, reģistrācijas numurs xxxx, pa Lubānas ielu no Ilūkstes ielas puses A.Saharova ielas virzienā. Automašīnas vadītājs J.Txxxx vadīja transportlīdzekli psihotropo vielu ietekmē. Ekspertīze veikta alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļā Hospitāļu ielā 55, Rīgā. Atbildība par šo pārkāpumu ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa  149.15panta piektajā daļā.

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 12.februāra lēmumu J.Txxxx atzīts par vainīgu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15panta piektajā daļā, un sodīts ar naudas sodu piecsimt latu apmērā un administratīvo arestu uz divpadsmit diennaktīm, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, kā arī noteikts, ka J.Txxxx jāsedz izdevumi par psihotropo vielu iespaida pārbaudes veikšanu Ls 107,69, ieskaitot minēto summu Valsts policijas norādītajā kontā.

Pirmās instances tiesas tiesnese atzinusi, ka J.T vaina administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15panta piektajā daļā, ir pierādīta ar administratīvā pārkāpuma protokolu Nr.PA735714, ar M.Alika 2010.gada 19.janvāra ziņojumu, ar medicīniskās pārbaudes protokolu Nr.234 un tā pielikumu.

Tiesnese atzinusi, ka psihotropo vielu – fenobarbitālu J.Txxxx lietoja nevis medicīniskos nolūkos, bet ar nolūku apreibināties un 2010.gada 19.janvārī, būdams psihotropo vielu ietekmē, vadīja automašīnu. Tiesnese uzskatījusi, ka J.Txxxx, lietojot fenobarbitālu saturošas vielas, apzinājās savu darbību prettiesiskumu un apzināti pieļāva tādu seku iestāšanos, kas liedza viņam vadīt transportlīdzekli un atzinusi, ka J.Txxxx vaina Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15 panta piektajā daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanā ir pilnībā pierādīta.

Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 12.februāra lēmumu J.Txxxx iesniedzis apelācijas sūdzību, kurā lūdz atcelt iepriekš norādīto lēmumu. J.Txxxx norāda, ka tiesa neesot uz tiesas sēdi uzaicinājusi un nopratinājusi viņa ģimenes ārsti un narkologu. Tiesas norāde uz to, ka viņš neesot tiesā iesniedzis dokumentus, kas apliecinātu, ka viņam līdz 2010.gada 19.janvārim noteikta korvalola lietošana, neatbilstot patiesībai. Tiesa kļūdaini norādījusi, ka viņš atradies psihotropo vielu iespaidā, jo narkoloģe savā vēstulē tiesai norādot, ka J.Txxxx iespējams bijis reibums no medikamentiem, kuru sastāvā ir fenobarbitāls. Tiesa neesot ņēmusi vēlā korvalola lietošanas instrukcijā 2.punktā norādīto. Kas attiecoties uz medicīniskās pārbaudes protokola 9.punktu, viņš varot paskaidrot, ka  kuņģa slimību rezultātā mēle ir sausa ar nepārtrauktu aplikumu. Ceļu policisti M.Aliks un A.Sproģis pret viņu rupji izturējušies.

Tiesas sēdē J.Txxxx uzturēja savu apelācijas sūdzību, lūdzot atcelt Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 12.februāra lēmumu.

Tiesas sēdē J.Txxxx pārstāvis E.Džeriņš uzturēja sava pārstāvamā apelācijas sūdzību, lūdzot atcelt iepriekš norādīto lēmumu.

Krimināllietu tiesu kolēģija atzīst, ka pirmās instances tiesas lēmums ir atceļams, bet lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 239.panta 1.punktu izbeidzama, jo J.Txxxx darbībās nav konstatēts Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15panta piektajā daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma sastāvs.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15panta piekto daļu atbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

Lai personu sauktu pie administratīvās atbildības pēc minētas normas, nepieciešams konstatēt, vai persona ir vadījusi transportlīdzekli, kā arī, vai šai personai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir konstatēta narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu ietekme.

Lietā nav strīda par to, ka J.Txxxx 2010.gada 19.janvārī plkst.8.47 vadīja transportlīdzekli „VOLVO S80” ar valsts numura zīmi xxxx, un brauca Rīgā, pa Lubānas ielu no Ilūkstes ielas puses A.Saharova ielas virzienā, kur viņu apturēja policijas darbinieki (lp.3.- 2010.gada 19.februāra administratīvā pārkāpuma protokols).

Lietā pastāv strīds par to, vai J.Txxxx 2010.gada 19.janvārī plkst.08.47 vadot automašīnu „VOLVO S80” ar valsts numura zīmi xxxx, atradās psihotropo vielu ietekmē, t.i. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15panta piektās daļas izpratnē psihotropās vielas lietojis ar nodomu  vai nē.

Tiesu kolēģija secina, ka J.Txxxx ir vadījis automašīnu, atrodoties psihotropo vielu ietekmē, un šo vielu ietekme radusies, J.Txxxx lietojot medikamentu ārstniecības nolūkā. J.Txxxxliecinājis, ka sakarā ar saslimšanu sāpju gadījumā lietojis ģimenes ārsta izrakstīto medikamentu korvalolu. To apstiprināja J.T ģimenes ārste T.Mihailova, kura liecināja, ka J.Txxxx sakarā ar saslimšanu pastāvīgi no 2005.gada izrakstījusi medikamentu korvalolu, kura sastāvā esot fenobarbitāls. Lietā nav iegūtas citas ziņas, ka klīniski konstatētais psihotropās vielas fenobarbitāla iespaids J.T organismā, būtu iegūts savādākā veidā.

Tiesu kolēģija uzskata, ka nav apšaubāms medicīniskās pārbaudes protokols narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes noteikšanai, tajā izdarītais atzinums, jo bez citām pazīmēm, kas konstatētas un liecina par psihotropās vielas iespaidu, šāds iespaids konstatēts ar ķīmiski toksikoloģiskās izmeklēšanas rezultātiem J.T bioloģiskajā vidē.

Konstatējot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15panta piektās daļas pārkāpuma sastāvu personas darbībās, jākonstatē, ka šo vielu lietošana notikusi ar nodomu – personai jāapzinās, ka tā lieto attiecīgās psihotropās vielas un vada transportlīdzekli šo vielu ietekmē. Minēto vielu lietošana ar nodomu izpaužas arī, ja persona lieto medikamentus, kuru sastāvā atrodas narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošās vielas, nolūkā apreibināties un vada transportlīdzekli, atrodoties šo vielu iespaidā.

Tiesu kolēģija uzskata, ka medikamentu lietošana, kuru sastāvā atrodas narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošās vielas, ko persona izmanto veselības atgūšanai un kas atbilst ārsta norādījumiem nevar tikt uzskatīta par psihotropo vielu lietošanu ar nodomu jeb apreibināšanās nolūkā un to nevar atzīt kā narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu, kas ietilpst medikamenta sastāvā, lietošana.

Lietā pierādīts, ka J.Txxxx lietoja ārsta izrakstītu medikamentu, kas satur psihotropo vielu, nedarīja to apreibināšanās nolūkā jeb ar nodomu, bet gan ārstējoties, tādēļ pēc šo medikamentu lietošanas transportlīdzekļa vadīšana nevar tikt kvalificēta saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15panta piekto daļu.

Tā kā tiesu kolēģija nekonstatēja J.T darbībās administratīvā pārkāpuma sastāvu, tad pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 239.panta 1.punktu pirmās instances tiesas lēmums atceļams, bet lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā izbeidzama.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.pantu ja atceļ lēmumu un izbeidz lietu par administratīvo pārkāpumu, tad piedzītās naudas summas atmaksā. No lietas materiāliem redzams, ka J.Txxxx samaksājis šajā lietā naudas sodu Ls 500 (lp.33.) 2010.gada 17.februārī valsts labā. Tā kā pirmās instances tiesas lēmums saskaņā ar kuru tika samaksāts šis naudas sods ir atcelts un lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā izbeigta, tad J.Txxxx atmaksājama minētā summa.

Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 286.11panta otrās daļas 3.punktu, 286.12panta pirmo daļu un 286.14pantu, 289.pantu, Krimināllietu tiesu kolēģija

n o s p r i e d a

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 12.februāra lēmumu atcelt un izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

Atmaksāt J. Txxxx, personas kods xxxx, valsts labā (konts Nr.LV34TREL1060191011100) samaksāto naudas sodu Ls 500 (pieci simti).

Spriedums nav pārsūdzams.

Tiesas sēdes priekšsēdētāja                 (paraksts)                                   D.Dumbre

Tiesneši                                               (paraksts)                                   S.Amola

(paraksts)                                   I.Vīgante

NORAKSTS PAREIZS

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu

tiesu kolēģijas tiesnese                                                                          D.Dumbre

Rīgā, 11.05.2010.