Transportlīdzekļa vadīšana bez tiesībām

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT

NORAKSTS

Lieta Nr.128087808

1-0007-09/1

L Ē M U M S

Rīgā

2009.gada 30.janvārī

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnese G.Krieviņa,

ar tiesas sēžu sekretāri V.Rajevsku,

izskatījusi atklātā tiesas sēdē administratīvā pārkāpuma lietu, kurā kā pārkāpējs norādīts A.B., personas kods xxxxxx-xxxxx,

konstatēja:

2008.gada 03.novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Satiksmes administratīvo pārkāpumu izskatīšanas birojā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Nr.PA 531595 par to, ka 2008.gada 03.novembrī plkst.19:40 Rīgā, vadītājs A.B. vadīja transporta līdzekli Porsche 911 Carrera ar valsts reģistrācijas numuru xxx pa Kr.Valdemāra ielu no Āzenes ielas puses Balasta dambja virzienā, atkārtoti gada laikā bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Administratīvais pārkāpums kvalificēts pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4 panta septītās daļas par transportlīdzekļa vadīšanu atkārtoti gada laikā  bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām.

Tiesas sēdē A.B. pārstāvis Edgars Džeriņš administratīvā pārkāpuma izdarīšanā vainu neatzina. Paskaidroja, ka ar 2008.gada 11.jūnija lēmumu A.B. tika piemērota tiesību atņemšana uz 3 mēnešiem.2008.gada 25.jūlijā A.B. vērsās policijā ar iesniegumu par vadītāja apliecības atgriešanu. Tajā pašā dienā viņam tika atgriezta vadītāja apliecība, par ko uz 2008.gada 08.februāra administratīvā pārkāpuma protokola tikusi izdarīta atzīme par apliecības saņemšanu. Saskaņā ar 2008.gada 18.septembra lēmumu 3 mēnešu tiesību atņemšanas termiņš par transportlīdzekļa vadīšanu 16.augustā tika pagarināts uz 3 mēnešiem tā it kā apliecība bijusi lietota no 11.jūnija, nevis no 25.jūlija.Pieņemot 2008.gada 18.septembra lēmumu, tiesību atņemšanas termiņu varēja pagarināt no 3 mēnešu termiņa atņemot laika posmu no 11.jūnija līdz 25.jūlijam un no 16.augusta līdz 18.septembrim.Tādejādi A.B.  3 mēnešu tiesību atņemšanas termiņu bija izcietis aptuveni 2.oktobrī.Savukārt brīdī, kad tika sastādīts izskatāmais 2008.gada o3.novembra protokols, A.B. jau bija izcietis 3 mēnešus bez tiesībām un 4 mēnešus bez vadītāja apliecības. Policijai bija jāatgriež A.B. vadīšanas apliecība 02.oktobrī.

Pārbaudījusi un izvērtējusi administratīvās pārkāpuma lietas materiālus, noklausoties liecinieku liecības, tiesnese uzskata, ka lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā izbeidzama.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 272.pantu, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai ir izdarīts administratīvais pārkāpums un vai attiecīgā persona ir vainīga tā izdarīšanā.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 243.pantu pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuri fakti, uz kuru pamata institūcijas /amatpersonas/ likumā noteiktā kārtībā nosaka administratīvā pārkāpuma esamību vai neesamību, pie administratīvās atbildības sauktās personas vainu un citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.

Šos faktus konstatē ar šādiem līdzekļiem: ar protokolu par administratīvo pārkāpumu, ar administratīvā pārkāpuma vietas apskates protokolu, ar tās personas paskaidrojumiem, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ar cietušā un liecinieku liecībām, citu personu paskaidrojumiem, eksperta atzinumu, lietiskajiem pierādījumiem, protokolu par priekšmetu un dokumentu izņemšanu, citiem dokumentiem, kā arī pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem līdzekļiem /braukšanas ātruma noteikšanas mērierīces, mērierīces alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā, foto, video u.tml./.

Saskaņā ar 2009.gada 29.janvāra Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes lēmumu Nr.314 nolemts 2008.gada 18.septembrī pieņemtā lēmumaNr.050/PA524261 lemjošajā daļā 2.punktu grozīt, nosakot, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 312.panta otro daļu tiesību atņemšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2008.gada 03.oktobrim./lietas lapa 37.-40./

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 244.pantu institūcija /amatpersona/ pierādījumus vērtē pēc savas iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izpētītiem visiem lietas apstākļiem to kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziņas.

Novērtējusi tiesas sēdē pārbaudītos pierādījumus, tiesnese konstatē, ka nav pierādīts tas, ka A.B. vadījis atkārtoti gada laikā transportlīdzekli bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 239.panta pirmo punktu lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā nevar iesākt, bet iesāktā lietvedība jāizbeidz, ja notikumā nav administratīvā pārkāpuma sastāva.

Tiesnese konstatē, nav noticis administratīvs pārkāpums sakarā ar ko lieta izbeidzama.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 274.1panta pirmās daļas otro punktu vērtības un lietas, kuras iegūtas pārkāpuma izdarīšanas rezultātā vai kuras bijušas paredzētas vai lietotas pārkāpuma izdarīšanai, ir konfiscējamas vai atdodamas atpakaļ to īpašniekiem. Līdz ar to automašīna atdodama tās likumīgajam valdītājam pēc lēmuma stāšanās spēkā.

Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 1494.panta septīto daļu, 239.panta 1.punktu, 274.pantu, 275.pantu, tiesnese

n o l ē m a :

izbeigt tiesvedību administratīvā pārkāpuma lietā Nr.128087808.

Izņemto rīku automašīnu Porsche 911 Carrera ar valsts reģistrācijas numuru xxx nodotās tās likumīgajam valdītājam pēc lēmuma stāšanās spēkā.

Lēmumu ar kuru pēc būtības izlemts jautājums par personas saukšanu pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt 20 dienu laikā no pilna lēmuma sastādīšanas dienas, tas ir, 2009.gada  09.februāra, bet lēmumu, ar kuru noteikts administratīvais arests, 5 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Rīgas apgabaltiesā, iesniedzot apelācijas sūdzību Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā.

Tiesnese               /paraksts/                                                        G.Krieviņa

NORAKSTS PAREIZS

Rīgas pilsētas

Kurzemes rajona tiesas tiesnese                                                             G.Krieviņa

Rīgā, 09.02.2009