Stāvēšanas noteikumu pārkāpšana

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT
NORAKSTS
Lieta Nr.A42336006
143/AA43-1129-08/4
SPRIEDUMS
Latvijas tautas vārdā
Rīgā
2008.gada 30.septembrī
Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētāja L.Slica,
tiesneši U.Mihailova un M.Vīgants,
piedaloties pieteicējam I.R. un pieteicēja pārstāvim E.Džeriņam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz I.R., /dzēsts personas kods/, pieteikumu par Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļas priekšnieka 2006.gada 31.janvāra lēmumu Nr.D57/11–6/251, Nr.D57/11–6/252 un Nr.D57/11–6/253 atcelšanu, sakarā ar I.R. apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2007.gada 13.septembra spriedumu.
Aprakstošā daļa
[1] 2006.gada 3.janvārī Rīgā, Kaļķu ielā 1, Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļas inspektors sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.D57 103281001 par to, ka 2006.gada 3.janvārī plkst.16:06 transportlīdzeklis Plymouth, valsts reģistrācijas Nr./dzēsta numura zīme/, bija novietots stāvēšanai Rīgā, Kaļķu ielā 1, bez laika norādes, neievērojot Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – CSN) 4. un 307.17.punktā noteiktās prasības, un transportlīdzekļa vadītājs ir izdarījis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta devītajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantu, LAPK 149.10 pantu, 205.panta 6.punktu un Rīgas domes 2001.gada 14.augusta lēmumu Nr.305 transportlīdzekļa vadītājam uzlikts naudas sods Ls 10 apmērā.
2006.gada 6.janvārī Rīgā, Kaļķu ielā 1, Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļas inspektors sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.D57 103305644 par to, ka 2006.gada 6.janvārī plkst.15:56 transportlīdzeklis Plymouth, valsts reģistrācijas Nr./dzēsta numura zīme/, bija novietots stāvēšanai Rīgā, Kaļķu ielā 1, bez laika norādes, neievērojot Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – CSN) 4. un 307.17.punktā noteiktās prasības, un transportlīdzekļa vadītājs ir izdarījis Latvijas Administratīvo
2
pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta devītajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantu, LAPK 149.10 pantu, 205.panta 6.punktu un Rīgas domes 2001.gada 14.augusta lēmumu Nr.305 transportlīdzekļa vadītājam uzlikts naudas sods Ls 10 apmērā. 2006.gada 19.janvārī Rīgā, Kaļķu ielā 1, Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļas inspektors sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.D57 103347013 par to, ka 2006.gada 19.janvārī plkst.13:13 transportlīdzeklis Plymouth, valsts reģistrācijas Nr./dzēsta numura zīme/, bija novietots stāvēšanai Rīgā, Kaļķu ielā 1, bez laika norādes, neievērojot Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – CSN) 4. un 307.17.punktā noteiktās prasības, un transportlīdzekļa vadītājs ir izdarījis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.10 panta devītajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.2 pantu, LAPK 149.10 pantu, 205.panta 6.punktu un Rīgas domes 2001.gada 14.augusta lēmumu Nr.305 transportlīdzekļa vadītājam uzlikts naudas sods Ls 10 apmērā. Izskatot I.R. iesniegumu, Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļas (turpmāk – atbildētāja) priekšnieks ar 2006.gada 31.janvāra lēmumu Nr.D57/11–6/251(turpmāk – Lēmums Nr.D57/11–6/251) atstāja spēkā 2006.gada 3.janvāra administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.D57 103281001, ar lēmumu Nr.D57/11–6/252 (turpmāk – Lēmums Nr.D57/11–6/252) atstāja spēkā 2006.gada 6.janvāra administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.D57 103305644 un ar lēmumu Nr.D57/11–6/253 (turpmāk – Lēmums Nr.D57/11–6/253) atstāja spēkā 2006.gada 19.janvāra administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu Nr.D57 103347013. [2] 2006.gada 1.martā Administratīvajā rajona tiesā saņemts I.R. (turpmāk – pieteicējs) pieteikums par Lēmuma Nr.D57/11–6/251, Lēmuma Nr.D57/11–6/252 un Lēmuma Nr.D57/11–6/253 atcelšanu. Pieteikumā norādīts tālāk minētais. [2.1] Visos gadījumos pieteicējs, novietojot automobili Rīgā, Kaļķu ielā 1, uzstādīja laiku pie automobiļa priekšējā stikla pielīmētajā pulksteņa maketā. Līdz ar to nav pamatots atbildētāja apgalvojums, kas apliecināts ar fotogrāfijām, ka laika norādes vispār nebija. [2.2] Pieteicējs tūlīt pēc tam, kad ieraudzījis sastādītos protokolus, izdarījis fotouzņēmumus ar mobilo tālruni, kuros redzams pulksteņa makets ar norādīto laiku. Pulksteņa makets uz automobiļa priekšējā stikla atrodas jau divus gadus.
[3] 2006.gada 12.aprīlī Administratīvajā rajona tiesā saņemti atbildētājas paskaidrojumi, kuros norādīts, ka pārkāpuma izdarīšanas vietā uzņemtās fotogrāfijas neapstiprina, ka pieteicēja automobilī būtu kādas norādes par stāvēšanas laiku. Nav nozīmes pieteicēja iebildumam, ka
3
pulksteņa makets atrodas uz automobiļa priekšējā stikla jau divus gadu, jo tas neattiecas uz pārkāpuma izdarīšanas brīdi, jo fotogrāfijas pieteicēja minēto neatspoguļo. Lietā nav strīda par to, ka pieteicējs novietoja stāvēšanai automobili, kā arī nav strīda par ceļa zīmēm. Lietā ir strīds par to, vai pieteicēja nodoms ir bijis saprotams policijas darbiniekiem. Transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums sniegt informāciju par laiku, kad automašīna novietota stāvvietā. Policijas darbinieki konstatēja, ka šāda informācija nav ievietota. [4] Ar Administratīvās rajona tiesas 2007.gada 13.septembra spriedumu noraidīts pieteicēja pieteikums. Spriedumā norādīts tālāk minētais. [4.1] Lietā nav strīda par to, ka pieteicējs bija novietojis automobili stāvēšanai 532.ceļa zīmes kopā ar 833.papildzīmi „Stāvēšanas ilgums” darbības vietā. Lietā ir strīds par to, vai pieteicēja uzstādītā laika norāde – pulksteņa makets, atbilst prasībām par laika norādi saskaņā ar CSN 4.punktu un 307.17.punktu. Tādējādi tiesai jāvērtē, vai atbildētāja pamatoti noteica administratīvā pārkāpuma sastāvu saskaņā ar LAPK 149.10panta devīto daļu. [4.2] No CSN 4. un 307.17.punkta izriet, ka, novietojot automobili 532.zīmes ar 833.papildzīmi „Stāvēšanas ilgums” darbības zonā, norāde par laiku, kad automobilis novietots stāvēšanai, jānovieto automobiļa salonā pie priekšējā stikla. Minētās tiesību normas nenoteic, kādai jābūt norādei. Minētās tiesību normas tiesas ieskatā noteic personas tiesības novietot automobili stāvēšanai 532.zīmes ar 833.papildzīmi „Stāvēšanas ilgums” darbības zonā, paredzot pienākumu personai pašai izlemt, kādā veidā sniegt informāciju, lai tā būtu saprotama. Tādējādi tiesa secina, ka personas gribas izpaudumam jābūt nepārprotamam, no kura var secināt, kāds ir bijis personas nodoms. Proti, informācija par laika norādi jāsniedz tādā veidā, lai tā būtu saprotama un nepārprotama. [4.3] Konkrētajā lietā pieteicējs norāda, ka novietojis informāciju par stāvēšanas laiku pulksteņa maketa veidā uz automobiļa priekšējā stikla šofera pusē, kreisajā augšējā stūrī. Savukārt policijas darbinieki, konstatējot pārkāpumu gan 2006.gada 3.janvārī, gan 6.janvārī, kā arī 19.janvārī, pieteicēja norādīto informāciju neredzēja. No lietai pievienotajām fotogrāfijām tiesas ieskatā var secināt, ka iespējams uz pieteicēja automobiļa priekšēja stikla ir pulksteņa makets, kurā iespējams ir bijusi laika norāde par stāvēšanas laika sākumu. Tādējādi secināms, ka pieteicējs formāli izpildījis iepriekš minēto noteikumu prasības. Līdz ar to tiesai jānoskaidro, vai pieteicēja norādītā informācija par stāvēšanas laika sākumu pulksteņa maketa veidā bija pietiekoši saprotama, no kuras policijas darbinieki varētu konstatēt, ka stāvēšanas laika norādīts. [4.4] Policijas darbinieku veiktajās fotogrāfijās pārkāpuma konstatēšanas brīdī nav skaidri un nepārprotami redzams, ka uz pieteicēja automobiļa priekšējā stikla atrastos laika norāde par stāvēšanas laiku.
4
Savukārt no pieteicēja izdarītās fotogrāfijas ar mobilo tālruni nav nepārprotami secināms, ka fotogrāfija izdarīta tieši pārkāpuma brīdī (lietas 8.lapa). Tas, ka uz automobiļa priekšējā stikla atradusies laika norāde pulksteņa maketa veidā, apstiprinājies tikai ar paša pieteicēja skaidrojumu. Tiesa noraida SIA „FVL” un SIA „AER Serviss” darbinieku pieteicējam sniegtajā izziņā norādīto informāciju, ka pulksteņa makets atrodas uz pieteicēja automašīnas priekšējā stikla kā nepamatotu, jo tā nepierāda faktu, ka laika norāde pulksteņa maketā bija nepārprotami uztverama (lietas 18., 19.lapa). Tiesa piekrīt atbildētājas pārstāvja tiesas sēdē norādītajam, ka konkrētajā lietā ir konstatēti trīs pārkāpumi, kurus konstatēja divi dažādi policijas darbinieki (lietas 60.lapa). Tas, ka neviens no policijas darbiniekiem nesaskatīja pulksteņa maketu, tiesas ieskatā nozīmē, ka pieteicējs nebija savu pienākumu izpildījis pienācīgi, proti, pieteicēja pulksteņa maketā norādītā informācija nebija nepārprotami uztverama. Tādējādi tiesa piekrīt atbildētājas pārstāvja tiesas sēdē norādītajam, ja pieteicējs vienā gadījumā redzēja, ka policijas darbinieki nesaprot viņa norādīto informāciju, viņam vajadzēja izdarīt secinājumu, ka informācija nav pietiekami saprotama un norādīt informāciju par laika norādi papildus (lietas 61.lapa). Līdz ar to tiesa noraida pieteicēja argumentu, ka policijas darbinieki nevarēja neredzēt pieteicēja ievietoto norādi par stāvēšanas laika sākumu (lietas 60.lapa). Ņemot vērā minēto, tiesa secina, ka, neskatoties uz to, ka, iespējams, pieteicējs formāli bija izpildījis CSN 307.17.punkta prasības, viņš nebija CSN 307.17.punktā noteikto pienākumu izpildījis pienācīgi, proti, pieteicēja norādītā informācija nebija saprotama. Tādējādi tiesas ieskatā policijas darbinieki pamatoti konstatēja administratīvo pārkāpumu. [4.5] LAPK 149.10panta devītā daļa paredz administratīvo sodu Ls 10 apmērā. Tiesa piekrīt atbildētājam, ka minētās tiesību normas sankcija noteic tikai vienu sodu, tādējādi, lietderības apsvērumi nebija jāveic. Līdz ar to tiesa secina, ka pieteicējam piemērotais administratīvais sods noteikts pamatoti. [5] Administratīvajā rajona tiesā 2007.gada 5.oktobrī saņemta pieteicēja apelācijas sūdzība par Administratīvās rajona tiesas 2007.gada 13.septembra spriedumu. Apelācijas sūdzība pamatota ar šādiem argumentiem. [5.1] CSN 307.17.punkts nav pārkāpts, ko pierāda lietā esošie policijas veiktie fotoattēli. Visos fotoattēlos pie katra no trijiem protokoliem – paziņojumiem ir skaidri un nepārprotami redzams, ka uz automobiļa priekšējā stikla atrodas norāde ar informāciju par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā.
[5.2] Policijas darbinieki pierādījumus savākuši nepilnīgi un tendenciozi. Visi fotoattēli ir veikti no pārāk liela attāluma, tāpēc precīzi nav saskatāmi pie stikla pielīmētajā pulksteņa maketā esošie cipari. Tuvplānā ir
5
fotografēta tikai vējstikla apakšējā daļa. Minētais liecina par to, ka policisti nepamatoti iedomājās, ka laika norādei ir jābūt apakšā. CSN 307.17.punkts nenosaka, ka laika norādei jābūt vējstikla lejasdaļā, bet gan automobiļa salonā pie priekšējā stikla. [5.3] Tiesa nav piemērojusi nevainīguma prezumpciju – visas šaubas tulkojamas par labu pieteicējam. [6] Tiesas sēdē pieteicējs un viņa pārstāvis uzturēja apelācijas sūdzību, pamatojoties uz tajā norādītajiem argumentiem. Atbildētājas pārstāvis uz tiesas sēdi nebija ieradies. Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka nav konstatējami APL 268. un 269.pantā norādītie apstākļi, ir iespējams lietu izskatīt bez atbildētājas pārstāvja piedalīšanās. Motīvu daļa [7] Pārbaudījusi lietas materiālus un noklausījusies procesa dalībnieku paskaidrojumus, Administratīvā apgabaltiesa atzīst, ka I.R. apelācijas sūdzība ir pamatota un pieteikums ir apmierināms.
[8] Ar Lēmumu Nr.D57/11–6/251, Lēmumu Nr.D57/11–6/252 un Lēmumu Nr.D57/11–6/253 pieteicējs saukts pie administratīvās atbildības par LAPK 149.10 panta devītajā daļā paredzētā pārkāpuma izdarīšanu. LAPK 149.10 panta devītā daļa paredz atbildību par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 825.-832.papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī 833. un 842.papildzīmē noteikto prasību pārkāpšanu 532. vai 533.ceļa zīmes darbības zonā. Lietā ir strīds par to, vai pieteicējs ir izdarījis šajā tiesību normā paredzēto pārkāpumu, proti, novietojis automašīnu stāvvietā, neievērojot CSN 307.17.punkta noteikumus. [9] CSN 4.punkts noteic, ka ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus, jāizpilda policijas darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības. Savukārt CSN 307.17.punkts noteic, ka 833.papildzīmi „Stāvēšanas ilgums” lieto kopā ar 532.zīmi. Vadītājam, kurš novietojis automobili ar šīm zīmēm apzīmētajā stāvvietā, automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā.
Administratīvā apgabaltiesa pievienojas Administratīvās rajona tiesas secinājumam, ka tiesību normas nenoteic, kādai jābūt norādei par laiku, kad automobilis novietots stāvvietā, un ka tiesību norma noteic personas tiesības novietot automobili stāvēšanai 532.zīmes ar 833.papildzīmi „Stāvēšanas ilgums” darbības zonā, paredzot pienākumu personai pašai izlemt, kādā veidā sniegt informāciju, lai tā būtu saprotama. Tāpat no CSN 307.17.punkta tiesību normas Administratīvās apgabaltiesas ieskatā ir secināms personas
6
pienākums informāciju par laiku novietot automašīnas salonā pie priekšējā stikla. [10] LAPK 243.pants noteic, ka pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuri fakti, uz kuru pamata institūcijas (amatpersonas) likumā noteiktajā kārtībā nosaka administratīvā pārkāpuma esamību vai neesamību, pie administratīvās atbildības sauktās personas vainu un citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā. Šos faktus konstatē ar šādiem līdzekļiem: ar protokolu par administratīvo pārkāpumu, ar tās personas paskaidrojumiem, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ar cietušā un liecinieku liecībām, eksperta atzinumu, lietiskajiem pierādījumiem, protokolu par priekšmetu un dokumentu izņemšanu, citiem dokumentiem, kā arī pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem līdzekļiem (braukšanas ātruma noteikšanas mērierīces, mērierīces alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā, foto, video u.tml.). [11] Izskatāmajā gadījumā kā pierādījumi pieteicēja izdarītajiem pārkāpumiem attiecīgajiem administratīvā pārkāpuma protokoliem – paziņojumiem (lietas 38.-40.lapa) pievienotas arī fotogrāfijas (lietas 41.-46.lapa). Lēmumos Nr.D57/11–6/251, Nr.D57/11–6/252 un Nr.D57/11–6/253 norādīts, ka transportlīdzeklī nebija redzamā vietā ievietota informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā. Administratīvās apgabaltiesas ieskatā Administratīvā rajona tiesa pareizi atzinusi, ka pieteicēja iesniegtās fotogrāfijas nav identificējamas ar konkrētu laiku, kad tās uzņemtas (lietas 8.lapa). Savukārt, izvērtējot atbildētājas iesniegtās fotogrāfijas, kas uzņemtas administratīvo pārkāpumu konstatēšanas laikā, Administratīvā apgabaltiesa atzīst, ka no tām nav viennozīmīgi konstatējams CSN 307.17.punkta pārkāpums. Automašīnas priekšējais stikls ir fotografēts kopskatā no attāluma, kas neļauj pietiekoši skaidri un saprotami identificēt objektus, kas atrodas uz stikla. No fotogrāfijām ir iespējams secināt, ka stikla apakšējā labajā pusē ir divas uzlīmes (iespējams, tehniskās apskates uzlīme un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas uzlīme). Kā arī fotogrāfijās ir redzams, ka pie stikla augšējā kreisā stūra ir piestiprināts aptuveni tāda paša izmēra, kā minētās uzlīmes, objekts zilā krāsā. Tā kā neviens no uz stikla izvietotajiem objektiem nav nofotografēts tā, lai būtu iespējams tos viennozīmīgi identificēt, Administratīvās apgabaltiesas ieskatā nav iespējams apgalvot, ka stikla augšējā kreisajā stūrī neatrodas informācija par laiku. Kā netiešs pierādījums tam, ka šāda informācija uz pieteicēja automašīnas stikla varēja atrasties ir pieteicēja iesniegtās SIA „FVL” un SIA „AER serviss” izziņas (lietas 18.-19.lapa), kurās apliecināts, ka uz pieteicēja automašīnas stikla pastāvīgi atradās pulksteņa makets.
7
[12] Administratīvā apgabaltiesa secina, ka atbildētāja izskatāmajā gadījumā nav atzinusi to, ka nav bijis uzstādīts laiks, kad automašīna atstāta stāvvietā, bet gan atzinusi, ka vispār uz pieteicēja automašīnas priekšējā stikla nav informācijas par laiku. Līdz ar to, pamatojoties uz [11] izdarītajiem apsvērumiem, Administratīvā apgabaltiesa atzīst, ka lietā nav iegūti pietiekami un pārliecinoši pierādījumi tam, ka ir pieļauts CSN 307.17.punkta pārkāpums. Tādējādi ir pamats secināts, ka nav konstatējams LAPK 149.10 panta devītā daļas administratīvā pārkāpuma sastāvs. LAPK 239.panta 1.punkts paredz, ka lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā nevar iesākt, bet iesāktā lietvedība jāizbeidz, ka nav bijis notikuma vai tajā nav administratīvā pārkāpuma sastāva. Līdz ar to Lēmumi Nr.D57/11–6/251, Nr.D57/11–6/252 un Nr.D57/11–6/253 ir atceļami un lietvedība lietās jāizbeidz. [13] Administratīvā apgabaltiesa atzīst, ka pirmās instances tiesas nav pareizi izvērtējusi lietas faktiskos apstākļus, līdz ar to tās spriedums ir nepamatots.
Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 307.pantu un 309.pantu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 286.panta pirmās daļas 3.punktu, Administratīvā apgabaltiesa nosprieda: Apmierināt I.R. pieteikumu. Atcelt Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļas priekšnieka 2006.gada 31.janvāra lēmumu Nr.D57/11 – 6/251, Nr.D57/11 – 6/252 un Nr.D57/11 – 6/253 un izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā. Spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā 30 dienu laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, iesniedzot kasācijas sūdzību Administratīvajā apgabaltiesā.
Tiesas sēdes priekšsēdētāja
(paraksts)
L.Slica
Tiesneši
(paraksts)
U.Mihailova
(paraksts)
M.Vīgants
NORAKSTS PAREIZS Rīgā, 30.09.2008. Administratīvās apgabaltiesas tiesnese L.Slica
8