Sodi par atļautā svara pārsniegšanu autopārvadājumos

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT
NORAKSTS
Lieta Nr.A42729709
A7297 – 09/43
SPRIEDUMS
Latvijas tautas vārdā
Valmierā 2009.gada 17.novembrī
Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:
tiesnesis G.Ploriņš,
piedaloties pieteicēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Silavnieki MS” pārstāvim E.Džeriņam,
atbildētāja Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Autotransporta inspekcijas pārstāvei I.T.,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Silavnieki MS” (reģistrācijas Nr.44103026771) pieteikuma par Autotransporta inspekcijas vadītāja 2009.gada 23.februāra lēmuma Nr.45 administratīvā pārkāpuma lietā Nr.11J/BA412103 atcelšanu.
Aprakstošā daļa
[1] Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā 2009.gada 26.martā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Silavnieki MS” (turpmāk arī pieteicējs) par Autotransporta inspekcijas (turpmāk arī atbildētājs) vadītāja 2009.gada 23.februāra lēmuma Nr.45 administratīvā pārkāpuma lietā Nr.11J/BA412103 (turpmāk arī Lēmums) atcelšanu.
Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2009.gada 30.marta lēmumu pieteikums pieņemts un ierosināta administratīvā lieta.
[2] No lietas materiāliem konstatējams sekojošais.
[2.1] 2008.gada 12.novembrī, ap plkst.09.20, E.K., veicot starptautisko kravas (baļķi) komercpārvadājumu, vadīja pieteicējam piederošu transportlīdzekli SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, maršrutā Inčukalns – Igaunija. Rīgas rajonā, Veclaicenē, uz autoceļa Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža 39.km, Autotransporta inspekcijas Kontroles daļas Rīgas nodaļas inspektors veica minētā kravas transportlīdzekļa faktiskās masas kontroli ar portatīvajiem auto svariem HAENNI WL 103 (svaru plātnes Nr.3578 un 3581) un konstatēja pārkāpumu, fiksējot transportlīdzekļa otrās ass slodzi 11000 kg, trešās ass slodzi 10850 kg. Atrēķinot pieļaujamo kļūdu 5%, transportlīdzekļa otrās ass slodze sastāda 10450 kg, trešās ass slodze sastāda 10307,5 kg. Atļautā divasu tilta asu slodzes summa ir 19 tonnas, ar nosacījumu, ka katra ass nepārsniedz 9,5 tonnas. Transportlīdzekļa otrās ass slodze pārsniegta par 950 kg, trešās ass slodze pārsniegta par 807,5 kg. Minēto faktu apliecina mērījuma Nr.680 izdruka.
2
[2.2] 2008.gada 12.novembrī pieteicējam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Nr.BA412103 par Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk – Ceļu satiksmes noteikumi) 208.punkta un 3.pielikuma pārkāpumu, par ko Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk arī LAPK) 149.33 panta astotajā daļā ir paredzēta administratīvā atbildība.
[2.3] 2008.gada 10.decembrī Autotransporta inspekcijas Kontroles daļas vadītāja vietnieks izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu Nr.11J/BA412103 un, izvērtējot visus lietā esošos materiālus, pieņēma lēmumu (turpmāk arī Sākotnējais lēmums) uzlikt pieteicējam naudas sodu Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti lati) apmērā.
[2.4] Nepiekrītot Sākotnējam lēmumam, pieteicējs to apstrīdēja Autotransporta inspekcijas vadītājam. Atbildētājs 2009.gada 23.februārī ar Lēmumu nolēma noraidīt pieteicēja iesniegumu un atstāt negrozītu Autotransporta inspekcijas Kontroles daļas vadītāja vietnieka 2008.gada 10.decembrī pieņemto Sākotnējo lēmumu.
[3] Nepiekrītot Autotransporta inspekcijas Lēmumam, pieteicējs vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar lūgumu to atcelt, jo Lēmums pieņemts pilnībā ignorējot lietas apstākļus un paskaidrojumus, līdz ar to pieteicējs Lēmumu uzskata par nepamatotu, un tādēļ tas tiek pārsūdzēts pilnā apjomā.
[4] Administratīvajā rajona tiesā 2009.gada 5.maijā saņemts atbildētāja rakstveida paskaidrojums (lietas 14. – 15.lapa). Savā rakstveida paskaidrojumā tiesai atbildētājs paskaidro, ka pieteikumu neatzīst un uzskata to par nepamatotu tālāk minēto apsvērumu dēļ.
[4.1] Atbildētājs savu apsvērumu pamatošanai atsaucas uz Autopārvadājumu likuma 12.panta trešo daļu, Ceļu satiksmes likuma 18.panta pirmās daļas 4.punktu, 19.panta pirmo daļu.
[4.2] Saskaņā ar HAENNI svaru lietošanas instrukciju, portatīvie auto svari HAENNI WL 103 var tikt lietoti līdz 5% virsmas slīpumam, kā arī pamatojoties uz svaru HAENNI WL 103 vispārējiem padomiem pareizai svēršanai 3.daļas 3.1.apakšpunktu, maksimālā pieļaujamā kļūda statiskā svēršanā transportlīdzekļiem ar dubultām un trīskāršām asu sistēmām sliktā stāvoklī un sliktā svēršanas vietā (arī tajā gadījumā, kad ceļa virsma nav ideāli gluda, taisna vai horizontāla) var būt līdz 5%, svaru kļūda vienmēr tiek atrēķināta, līdz ar to, nav pamata apšaubīt objektīvu svēršanas rezultātu.
[4.3] Svēršanai izmantotie portatīvie auto svari HAENNI WL 103 atbilst 1997.gada 27.februāra likuma „Par mērījumu vienotību” un Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumu Nr.180 „Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi” prasībām (atkārtotas verificēšanas sertifikāts Nr.M0707V07, derīgs līdz 2008.gada 11.decembrim).
[4.4] Atbildētāja amatpersonas transportlīdzekļu kontroli veic atbilstoši sava amata aprakstam, ievērojot svaru lietošanas instrukciju, vispārējos padomus transportlīdzekļa svēršanai. Atbildētāja amatpersonām piemīt speciālas zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas konkrēto pienākumu veikšanai.
3
Tāpat svēršanas iekārtu uzstādīšanu veic atbildētāja darbinieki, kuri speciāli apmācīti darbam ar konkrētām mērierīcēm, saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Ņemot vērā iekārtas specifiskās tehnoloģiskās īpatnības, nepareizas svēršanas iekārtas uzstādīšanas gadījumā mērījuma fiksēšana nebūtu iespējama.
[4.5] Atbildētājs, saskaņā ar LAPK 244.pantu, pierādījumus novērtē pēc savas iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izpētītiem visiem lietas apstākļiem to kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziņas.
Atbildētājs savu apsvērumu pamatošanai atsaucas uz administratīvo pārkāpumu likumdošanu, norādot, ka tās uzdevums ir aizsargāt sabiedrisko iekārtu, īpašumu, (..) noteikto pārvaldes kārtību, kā arī novērst tiesību pārkāpumus, audzināt pilsoņus likumu precīzas un stingras ievērošanas garā. LAPK 22.pantā ir noteikts administratīvā soda mērķis, norādot, ka administratīvais sods tiek piemērots, lai personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likuma ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā arī, lai tiesību pārkāpējs un citas personas neizdarītu jaunus pārkāpumus. Sabiedrības interesēs ir panākt pēc iespējas lielāku drošību uz ceļiem. Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” 208.punkta un LAPK 149.33 panta mērķis ir novērst, lai pa Latvijas ceļiem nepārvietotos ar kravu pārkrauti transportlīdzekļi, kas var būt bīstami citiem satiksmes dalībniekiem, kā arī bojāt ceļu segumu.
[4.6] Pieteicējam uzlikts minimālais naudas sods Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti) apmērā, kāds paredzēts par minētā pārkāpuma izdarīšanu, līdz ar to, uzliktais naudas sods atzīstams par samērīgu un atbilstošu izdarītajam pārkāpumam, jo minimālā soda samērīgumu jau ir izvērtējis likumdevējs.
[5] Tiesas sēdē pieteicēja pārstāvis uzturēja pieteikumā ietverto prasījumu, norādot, ka LAPK 149.33 panta astotajā daļā bija noteikta administratīvā atbildība par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, bet konkrētajā gadījumā pieteicēja piederošajam transportlīdzeklim bija izsniegta „Latvijas valsts ceļu” lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauja Nr.1-54827/2008. Tādējādi atbildētājs nevarēja atzīt, ka pieteicējs izdarījis minētajā tiesību normā paredzēto administratīvo pārkāpumu, jo par kravas pārvadāšanu ar noteiktā kārtībā izsniegtu atļauju, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa pieļaujamo ass slodzi, administratīvā atbildība nav paredzēta. Atbildētāja pārstāve tiesas sēdē pieteikumu neatzina, pamatojoties uz Lēmumā un rakstveida paskaidrojumā norādītajiem apsvērumiem.
Motīvu daļa
[6] Tiesa, noklausoties procesa dalībnieku paskaidrojumus, izvērtējot lietas apstākļus un lietā esošos pierādījumus, secina, ka pieteikums ir daļēji apmierināms.
[7] No izskatāmās lietas materiāliem un procesa dalībnieku tiesas sēdē sniegtajiem paskaidrojumiem secināms, ka lietā nav strīda par 2008.gada 12.novembrī, ap plkst.09.20, Rīgas rajonā, Veclaicenē, uz autoceļa Rīga –
4
Sigulda – Igaunijas robeža 39.km, Autotransporta inspekcijas amatpersonu veiktās pārbaudes laikā konstatēto. Proti, ka pieteicējam piederošā transportlīdzekļa SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, otrās ass slodze bija 11 000 kg, trešās ass slodze bija 10 850 kg, līdz ar to, atrēķinot pieļaujamo kļūdu 5%, transportlīdzekļa otrās ass slodze pārsniegta par 950 kg, bet trešās ass slodze pārsniegta par 807,5 kg no Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikuma 10.1.4.apakšpunktā atļautās ass slodzes.
Lietā strīds ir par to, vai LAPK 149.33 panta astotajā daļā (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2009.gada 24.februārim) paredzēta administratīvā atbildība par transportlīdzekļa ass slodzes no 0,5 tonnām līdz 1 tonnai pārsniegšanu arī gadījumā, ja transportlīdzeklim izsniegta lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauja. Līdz ar to, vai atbildētāja pieņemtais Lēmums ir pamatots un tiesisks.
[8] Ceļu satiksmes noteikumu 208.punkts noteic, ja kravas automobiļu, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, autobusu un to piekabju, kā arī transportlīdzekļu sastāvu gabarīti ar kravu vai bez tās, ar noņemamo aprīkojumu (piemēram, iekrāvēju) vai bez tā, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz šo noteikumu 3.pielikumā noteiktos lielumus, atļauja braukšanai pa ceļiem jāsaņem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Savukārt Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikuma 8., 9., 10., un 11.punktā, atkarībā no transportlīdzekļa veida (tehniskās modifikācijas), noteikta maksimāli pieļaujamā transportlīdzekļa faktiskā masa, kā arī maksimāli pieļaujamā tilta (vienass un divasu tilta, kā arī trīsasu tilta piekabēm (puspiekabēm)) slodze.
Tādējādi minētajās tiesību normās ir noteikta maksimāli pieļaujamā transportlīdzekļa faktiskā masa, kā arī maksimāli pieļaujamā transportlīdzekļa ass slodze, kuru pārsniegt var tikai tajā gadījumā, ja transportlīdzeklim izsniegta attiecīga atļauja, kas piešķir tiesības pārsniegt šajās tiesību normās noteikto maksimāli pieļaujamo transportlīdzekļa faktisko masu vai ass slodzi. Pretējā gadījumā, ja šāda atļauja nav saņemta, LAPK paredzēta administratīvā atbildība.
[9] No izskatāmās lietas materiāliem konstatējams, ka pieteicējam piederošajam transportlīdzeklim SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, izsniegta valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauja Nr.1-54827/2008, kurā minētā transportlīdzekļa faktiskā masa (ar kravu) norādīta 52 tonnas (lietas 76.lapa). Minētā atļauja piešķir tiesības ar transportlīdzekli SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, veicot kravas pārvadājumus, pārsniegt Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikuma 8.4.apakšpunktā noteikto maksimāli pieļaujamo transportlīdzekļa faktisko masu – 40 tonnas, bet nepārsniedzot transportlīdzekļa faktisko masu (ar kravu) – 52 tonnas. Tātad minētā atļauja piešķir tiesības pārsniegt Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikuma 8.4.apakšpunktā noteikto maksimāli pieļaujamo transportlīdzekļa faktisko masu par 12 tonnām.
5
Konkrētajā gadījumā, 2008.gada 12.novembrī, Autotransporta inspekcijas amatpersonu veiktās pārbaudes laikā, transportlīdzeklim SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, konstatēta faktiskā masa – 50,4 tonnas (lietas 17.lapa). Tātad transportlīdzekļa faktiskā masa atbilst atļaujā Nr.1-54827/2008 noteiktajai maksimāli pieļaujamai faktiskai masai, līdz ar to šajā daļā atbildētājs pārkāpumu arī nav konstatējis.
Savukārt attiecībā uz minētā transportlīdzekļa ass slodzēm valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujā Nr.1-54827/2008 nekas nav noteikts. Tātad, veicot kravas pārvadājumus ar transportlīdzekli SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ir jāievēro Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikuma 10.1.4.apakšpunktā noteiktās maksimāli pieļaujamās ass slodzes – 9,5 tonnas, jo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav saņemta atļauja, kas piešķirtu tiesības pārsniegt šo maksimāli pieļaujamo ass slodzi.
Konkrētajā gadījumā, 2008.gada 12.novembrī, Autotransporta inspekcijas amatpersonu veiktās pārbaudes laikā, transportlīdzeklim SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, konstatēta transportlīdzekļa otrās ass slodze 11 000 kg, kā arī trešās ass slodze 10 850 kg. Atrēķinot pieļaujamo 5% kļūdu, transportlīdzekļa otrās ass slodze bija 10 450 kg, bet trešās ass slodze 10 307,5 kg. Līdz ar to minētā transportlīdzekļa otrās ass slodze pārsniegta par 950 kg, bet trešās ass slodze pārsniegta par 807,5 kg no Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikuma 10.1.4.apakšpunktā noteiktās maksimāli pieļaujamās ass slodzes – 9,5 tonnām.
Tādējādi tiesa atzīst, ka atbildētājs pamatoti konstatējis, ka ar pieteicējam piederošo transportlīdzekli SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, veikts kravas pārvadājums bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa otrās ass slodzi par 950 kg, bet trešās ass slodzi par 807,5 kg.
[10] Juridiskās personas administratīvā atbildība regulēta ar LAPK 14.1 pantu, kurā noteikts, ka īpaši paredzētajos gadījumos pie atbildības ir saucama juridiskā persona.
LAPK 149.33 panta astotā daļa (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2009.gada 24.februārim), kas noteica atbildību par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļa sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 4 tonnām, vai ass slodzi no 0,5 tonnām līdz 1 tonnai, paredzēja gan transportlīdzekļa vadītāja, gan kravas pārvadātāja vai nosūtītāja administratīvo atbildību. Pie tam tiesību normā ir paredzēta arī juridiskās personas administratīvā atbildība.
Tiesas ieskatā, izskatāmā administratīvā pārkāpuma gadījumā juridiskās personas administratīvā atbildība ir pamatota, jo komerciālā interese pārvadāt kravas, pārsniedzot pieļaujamo faktisko masu, pamatā ir komersantam, kas ir juridiska persona. Jāņem vērā, ka transportlīdzekļa vadītājs ir pieteicēja
6
darbinieks, līdz ar to kravas uzkraušanu un pārvadāšanu transportlīdzekļa vadītājs veic pieteicēja uzdevumā.
Ņemot vērā sprieduma 9.punktā konstatēto, proti, ka ar pieteicējam piederošo transportlīdzekli SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, veikts kravas pārvadājums bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa otrās ass slodzi par 950 kg, bet trešās ass slodzi par 807,5 kg, tiesa atzīst, ka atbildētājs pamatoti konstatējis, ka pieteicējs izdarījis LAPK 149.33 panta astotajā daļā (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2009.gada 24.februārim) paredzēto administratīvo pārkāpumu. Līdz ar to tiesa atzīst, ka atbildētājs piemērojis konkrētajam gadījumam atbilstošu tiesību normu.
[11] Saskaņā ar LAPK 22.pantu administratīvais sods tiek piemērots, lai personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likumu ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā arī, lai tiklab tiesību pārkāpējs, kā arī citas personas neizdarītu jaunus pārkāpumus. Saskaņā ar LAPK 32.pantu sodu par administratīvo pārkāpumu uzliek ietvaros, ko nosaka normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par izdarīto pārkāpumu, stingrā saskaņā ar šo kodeksu un citiem aktiem par administratīvajiem pārkāpumiem.
Savukārt LAPK 149.33 panta astotajā daļā (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2009.gada 24.februārim) paredzētais administratīvais pārkāpums, par kura izdarīšanu pieteicējs saukts pie administratīvās atbildības, paredzēja, ka par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļa sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 4 tonnām, vai ass slodzi no 0,5 tonnām līdz 1 tonnai, uzliek naudas sodu kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – juridiskajai personai – no Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti lati) līdz Ls 3000 (trīs tūkstoši lati).
Attiecībā par piemēroto naudas sodu, tiesa atzīst, ka šajā gadījumā nav iespējams lemt par to, vai naudas sods ir nepieciešams, un tas ir piemērots, jo sankcija neparedz nepiemērot naudas sodu vispār. Līdz ar to ir lemjams jautājums tikai par tā apmēru.
Pieteicējam piemērota minimālā LAPK 149.33 panta astotajā daļā (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2009.gada 24.februārim) paredzētā sankcija – Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti lati). Līdz ar to naudas soda apmērs atbildētājam nebija jāpamato ar apstākļiem, kas ņemami vērā saskaņā ar LAPK 32.panta otro daļu (pārkāpuma raksturs, mantiskais stāvoklis, atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi). Nosakot minimālo iespējamo soda apmēru par šāda veida pārkāpumu, lietderības apsvērumus ir izdarījis likumdevējs. Tādējādi tiesa atzīst, ka Lēmums ir tiesisks un pamatots.
[12] Vienlaikus tiesa konstatē, ka 2009.gada 25.februārī ir stājušies spēkā 2009.gada 22.janvāra grozījumi LAPK, kuri mīkstinājuši sodu par pieteicēja izdarīto pārkāpumu. Saskaņā ar LAPK 149.33 panta astoto daļu (pašreiz spēkā esošajā redakcijā) sods par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 5 tonnām vai ass slodzi no 0,5 līdz 2 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, no 1 tonnas līdz 3 tonnām, – uzliek
7
naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no Ls 50 (piecdesmit lati) līdz Ls 125 (viens simts divdesmit pieci lati), kravas pārvadātājam no Ls 400 (četri simti lati) līdz Ls 1000 (viens tūkstotis latu) vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no Ls 100 (viens simts lati) līdz Ls 250 (divi simti piecdesmit lati), bet juridiskajai personai – no Ls 400 (četri simti lati) līdz Ls 1000 (viens tūkstotis latu).
Saskaņā ar LAPK 8.panta otro daļu, aktiem, kas mīkstina atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem vai atbrīvo no tās, ir atpakaļejošs spēks, tas ir, tie attiecas arī uz pārkāpumiem, kas izdarīti pirms šo aktu izdošanas. Tādējādi, šobrīd izskatot lietu un nosakot sodu, tiesas pienākums ir ņemt vērā ar grozījumiem noteikto atbildības apmēru.
Līdz ar to tiesa atzīst, ka pieteicējam piemērotais naudas sods samazināms no Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti lati) uz Ls 400 (četri simti lati).
Rezolutīvā daļa
Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 286.panta pirmās daļas 5.punktu, Administratīvā procesa likuma 246. – 251.pantu, 289. – 291.pantu, Administratīvā rajona tiesa
nosprieda
daļēji apmierināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Silavnieki MS” pieteikumu par Autotransporta inspekcijas vadītāja 2009.gada 23.februāra lēmuma Nr.45 administratīvā pārkāpuma lietā Nr.11J/BA412103 atcelšanu.
Grozīt Autotransporta inspekcijas vadītāja 2009.gada 23.februāra lēmumu Nr.45 administratīvā pārkāpuma lietā Nr.11J/BA412103, uzliekot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Silavnieki MS” naudas sodu Ls 400 (četri simti lati).
Tiesas spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā divdesmit dienu laikā no tā sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā. Spriedums sastādīts 2009.gada 17.novembrī.
Tiesnesis (paraksts) G.Ploriņš
NORAKSTS PAREIZS
Administratīvās rajona tiesas
tiesnesis_______________G.Ploriņš
Valmierā, 2009.gada 17.novembrī

NORAKSTSLieta Nr.A42729709A7297 – 09/43SPRIEDUMSLatvijas tautas vārdāValmierā 2009.gada 17.novembrīAdministratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:tiesnesis G.Ploriņš,piedaloties pieteicēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Silavnieki MS” pārstāvim E.Džeriņš,atbildētāja Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Autotransporta inspekcijas pārstāvei I.T.,atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Silavnieki MS” (reģistrācijas Nr.44103026771) pieteikuma par Autotransporta inspekcijas vadītāja 2009.gada 23.februāra lēmuma Nr.45 administratīvā pārkāpuma lietā Nr.11J/BA412103 atcelšanu.Aprakstošā daļa[1] Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā 2009.gada 26.martā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Silavnieki MS” (turpmāk arī pieteicējs) par Autotransporta inspekcijas (turpmāk arī atbildētājs) vadītāja 2009.gada 23.februāra lēmuma Nr.45 administratīvā pārkāpuma lietā Nr.11J/BA412103 (turpmāk arī Lēmums) atcelšanu.Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2009.gada 30.marta lēmumu pieteikums pieņemts un ierosināta administratīvā lieta.[2] No lietas materiāliem konstatējams sekojošais.[2.1] 2008.gada 12.novembrī, ap plkst.09.20, E.K., veicot starptautisko kravas (baļķi) komercpārvadājumu, vadīja pieteicējam piederošu transportlīdzekli SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, maršrutā Inčukalns – Igaunija. Rīgas rajonā, Veclaicenē, uz autoceļa Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža 39.km, Autotransporta inspekcijas Kontroles daļas Rīgas nodaļas inspektors veica minētā kravas transportlīdzekļa faktiskās masas kontroli ar portatīvajiem auto svariem HAENNI WL 103 (svaru plātnes Nr.3578 un 3581) un konstatēja pārkāpumu, fiksējot transportlīdzekļa otrās ass slodzi 11000 kg, trešās ass slodzi 10850 kg. Atrēķinot pieļaujamo kļūdu 5%, transportlīdzekļa otrās ass slodze sastāda 10450 kg, trešās ass slodze sastāda 10307,5 kg. Atļautā divasu tilta asu slodzes summa ir 19 tonnas, ar nosacījumu, ka katra ass nepārsniedz 9,5 tonnas. Transportlīdzekļa otrās ass slodze pārsniegta par 950 kg, trešās ass slodze pārsniegta par 807,5 kg. Minēto faktu apliecina mērījuma Nr.680 izdruka.2[2.2] 2008.gada 12.novembrī pieteicējam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols Nr.BA412103 par Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk – Ceļu satiksmes noteikumi) 208.punkta un 3.pielikuma pārkāpumu, par ko Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk arī LAPK) 149.33 panta astotajā daļā ir paredzēta administratīvā atbildība.[2.3] 2008.gada 10.decembrī Autotransporta inspekcijas Kontroles daļas vadītāja vietnieks izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu Nr.11J/BA412103 un, izvērtējot visus lietā esošos materiālus, pieņēma lēmumu (turpmāk arī Sākotnējais lēmums) uzlikt pieteicējam naudas sodu Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti lati) apmērā.[2.4] Nepiekrītot Sākotnējam lēmumam, pieteicējs to apstrīdēja Autotransporta inspekcijas vadītājam. Atbildētājs 2009.gada 23.februārī ar Lēmumu nolēma noraidīt pieteicēja iesniegumu un atstāt negrozītu Autotransporta inspekcijas Kontroles daļas vadītāja vietnieka 2008.gada 10.decembrī pieņemto Sākotnējo lēmumu.[3] Nepiekrītot Autotransporta inspekcijas Lēmumam, pieteicējs vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar lūgumu to atcelt, jo Lēmums pieņemts pilnībā ignorējot lietas apstākļus un paskaidrojumus, līdz ar to pieteicējs Lēmumu uzskata par nepamatotu, un tādēļ tas tiek pārsūdzēts pilnā apjomā.[4] Administratīvajā rajona tiesā 2009.gada 5.maijā saņemts atbildētāja rakstveida paskaidrojums (lietas 14. – 15.lapa). Savā rakstveida paskaidrojumā tiesai atbildētājs paskaidro, ka pieteikumu neatzīst un uzskata to par nepamatotu tālāk minēto apsvērumu dēļ.[4.1] Atbildētājs savu apsvērumu pamatošanai atsaucas uz Autopārvadājumu likuma 12.panta trešo daļu, Ceļu satiksmes likuma 18.panta pirmās daļas 4.punktu, 19.panta pirmo daļu.[4.2] Saskaņā ar HAENNI svaru lietošanas instrukciju, portatīvie auto svari HAENNI WL 103 var tikt lietoti līdz 5% virsmas slīpumam, kā arī pamatojoties uz svaru HAENNI WL 103 vispārējiem padomiem pareizai svēršanai 3.daļas 3.1.apakšpunktu, maksimālā pieļaujamā kļūda statiskā svēršanā transportlīdzekļiem ar dubultām un trīskāršām asu sistēmām sliktā stāvoklī un sliktā svēršanas vietā (arī tajā gadījumā, kad ceļa virsma nav ideāli gluda, taisna vai horizontāla) var būt līdz 5%, svaru kļūda vienmēr tiek atrēķināta, līdz ar to, nav pamata apšaubīt objektīvu svēršanas rezultātu.[4.3] Svēršanai izmantotie portatīvie auto svari HAENNI WL 103 atbilst 1997.gada 27.februāra likuma „Par mērījumu vienotību” un Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumu Nr.180 „Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi” prasībām (atkārtotas verificēšanas sertifikāts Nr.M0707V07, derīgs līdz 2008.gada 11.decembrim).[4.4] Atbildētāja amatpersonas transportlīdzekļu kontroli veic atbilstoši sava amata aprakstam, ievērojot svaru lietošanas instrukciju, vispārējos padomus transportlīdzekļa svēršanai. Atbildētāja amatpersonām piemīt speciālas zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas konkrēto pienākumu veikšanai.3Tāpat svēršanas iekārtu uzstādīšanu veic atbildētāja darbinieki, kuri speciāli apmācīti darbam ar konkrētām mērierīcēm, saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Ņemot vērā iekārtas specifiskās tehnoloģiskās īpatnības, nepareizas svēršanas iekārtas uzstādīšanas gadījumā mērījuma fiksēšana nebūtu iespējama.[4.5] Atbildētājs, saskaņā ar LAPK 244.pantu, pierādījumus novērtē pēc savas iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izpētītiem visiem lietas apstākļiem to kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziņas.Atbildētājs savu apsvērumu pamatošanai atsaucas uz administratīvo pārkāpumu likumdošanu, norādot, ka tās uzdevums ir aizsargāt sabiedrisko iekārtu, īpašumu, (..) noteikto pārvaldes kārtību, kā arī novērst tiesību pārkāpumus, audzināt pilsoņus likumu precīzas un stingras ievērošanas garā. LAPK 22.pantā ir noteikts administratīvā soda mērķis, norādot, ka administratīvais sods tiek piemērots, lai personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likuma ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā arī, lai tiesību pārkāpējs un citas personas neizdarītu jaunus pārkāpumus. Sabiedrības interesēs ir panākt pēc iespējas lielāku drošību uz ceļiem. Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” 208.punkta un LAPK 149.33 panta mērķis ir novērst, lai pa Latvijas ceļiem nepārvietotos ar kravu pārkrauti transportlīdzekļi, kas var būt bīstami citiem satiksmes dalībniekiem, kā arī bojāt ceļu segumu.[4.6] Pieteicējam uzlikts minimālais naudas sods Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti) apmērā, kāds paredzēts par minētā pārkāpuma izdarīšanu, līdz ar to, uzliktais naudas sods atzīstams par samērīgu un atbilstošu izdarītajam pārkāpumam, jo minimālā soda samērīgumu jau ir izvērtējis likumdevējs.[5] Tiesas sēdē pieteicēja pārstāvis uzturēja pieteikumā ietverto prasījumu, norādot, ka LAPK 149.33 panta astotajā daļā bija noteikta administratīvā atbildība par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, bet konkrētajā gadījumā pieteicēja piederošajam transportlīdzeklim bija izsniegta „Latvijas valsts ceļu” lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauja Nr.1-54827/2008. Tādējādi atbildētājs nevarēja atzīt, ka pieteicējs izdarījis minētajā tiesību normā paredzēto administratīvo pārkāpumu, jo par kravas pārvadāšanu ar noteiktā kārtībā izsniegtu atļauju, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa pieļaujamo ass slodzi, administratīvā atbildība nav paredzēta. Atbildētāja pārstāve tiesas sēdē pieteikumu neatzina, pamatojoties uz Lēmumā un rakstveida paskaidrojumā norādītajiem apsvērumiem.Motīvu daļa[6] Tiesa, noklausoties procesa dalībnieku paskaidrojumus, izvērtējot lietas apstākļus un lietā esošos pierādījumus, secina, ka pieteikums ir daļēji apmierināms.[7] No izskatāmās lietas materiāliem un procesa dalībnieku tiesas sēdē sniegtajiem paskaidrojumiem secināms, ka lietā nav strīda par 2008.gada 12.novembrī, ap plkst.09.20, Rīgas rajonā, Veclaicenē, uz autoceļa Rīga –4Sigulda – Igaunijas robeža 39.km, Autotransporta inspekcijas amatpersonu veiktās pārbaudes laikā konstatēto. Proti, ka pieteicējam piederošā transportlīdzekļa SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, otrās ass slodze bija 11 000 kg, trešās ass slodze bija 10 850 kg, līdz ar to, atrēķinot pieļaujamo kļūdu 5%, transportlīdzekļa otrās ass slodze pārsniegta par 950 kg, bet trešās ass slodze pārsniegta par 807,5 kg no Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikuma 10.1.4.apakšpunktā atļautās ass slodzes.Lietā strīds ir par to, vai LAPK 149.33 panta astotajā daļā (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2009.gada 24.februārim) paredzēta administratīvā atbildība par transportlīdzekļa ass slodzes no 0,5 tonnām līdz 1 tonnai pārsniegšanu arī gadījumā, ja transportlīdzeklim izsniegta lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauja. Līdz ar to, vai atbildētāja pieņemtais Lēmums ir pamatots un tiesisks.[8] Ceļu satiksmes noteikumu 208.punkts noteic, ja kravas automobiļu, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, autobusu un to piekabju, kā arī transportlīdzekļu sastāvu gabarīti ar kravu vai bez tās, ar noņemamo aprīkojumu (piemēram, iekrāvēju) vai bez tā, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz šo noteikumu 3.pielikumā noteiktos lielumus, atļauja braukšanai pa ceļiem jāsaņem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.Savukārt Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikuma 8., 9., 10., un 11.punktā, atkarībā no transportlīdzekļa veida (tehniskās modifikācijas), noteikta maksimāli pieļaujamā transportlīdzekļa faktiskā masa, kā arī maksimāli pieļaujamā tilta (vienass un divasu tilta, kā arī trīsasu tilta piekabēm (puspiekabēm)) slodze.Tādējādi minētajās tiesību normās ir noteikta maksimāli pieļaujamā transportlīdzekļa faktiskā masa, kā arī maksimāli pieļaujamā transportlīdzekļa ass slodze, kuru pārsniegt var tikai tajā gadījumā, ja transportlīdzeklim izsniegta attiecīga atļauja, kas piešķir tiesības pārsniegt šajās tiesību normās noteikto maksimāli pieļaujamo transportlīdzekļa faktisko masu vai ass slodzi. Pretējā gadījumā, ja šāda atļauja nav saņemta, LAPK paredzēta administratīvā atbildība.[9] No izskatāmās lietas materiāliem konstatējams, ka pieteicējam piederošajam transportlīdzeklim SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, izsniegta valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauja Nr.1-54827/2008, kurā minētā transportlīdzekļa faktiskā masa (ar kravu) norādīta 52 tonnas (lietas 76.lapa). Minētā atļauja piešķir tiesības ar transportlīdzekli SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, veicot kravas pārvadājumus, pārsniegt Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikuma 8.4.apakšpunktā noteikto maksimāli pieļaujamo transportlīdzekļa faktisko masu – 40 tonnas, bet nepārsniedzot transportlīdzekļa faktisko masu (ar kravu) – 52 tonnas. Tātad minētā atļauja piešķir tiesības pārsniegt Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikuma 8.4.apakšpunktā noteikto maksimāli pieļaujamo transportlīdzekļa faktisko masu par 12 tonnām.5Konkrētajā gadījumā, 2008.gada 12.novembrī, Autotransporta inspekcijas amatpersonu veiktās pārbaudes laikā, transportlīdzeklim SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, konstatēta faktiskā masa – 50,4 tonnas (lietas 17.lapa). Tātad transportlīdzekļa faktiskā masa atbilst atļaujā Nr.1-54827/2008 noteiktajai maksimāli pieļaujamai faktiskai masai, līdz ar to šajā daļā atbildētājs pārkāpumu arī nav konstatējis.Savukārt attiecībā uz minētā transportlīdzekļa ass slodzēm valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujā Nr.1-54827/2008 nekas nav noteikts. Tātad, veicot kravas pārvadājumus ar transportlīdzekli SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ir jāievēro Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikuma 10.1.4.apakšpunktā noteiktās maksimāli pieļaujamās ass slodzes – 9,5 tonnas, jo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav saņemta atļauja, kas piešķirtu tiesības pārsniegt šo maksimāli pieļaujamo ass slodzi.Konkrētajā gadījumā, 2008.gada 12.novembrī, Autotransporta inspekcijas amatpersonu veiktās pārbaudes laikā, transportlīdzeklim SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, konstatēta transportlīdzekļa otrās ass slodze 11 000 kg, kā arī trešās ass slodze 10 850 kg. Atrēķinot pieļaujamo 5% kļūdu, transportlīdzekļa otrās ass slodze bija 10 450 kg, bet trešās ass slodze 10 307,5 kg. Līdz ar to minētā transportlīdzekļa otrās ass slodze pārsniegta par 950 kg, bet trešās ass slodze pārsniegta par 807,5 kg no Ceļu satiksmes noteikumu 3.pielikuma 10.1.4.apakšpunktā noteiktās maksimāli pieļaujamās ass slodzes – 9,5 tonnām.Tādējādi tiesa atzīst, ka atbildētājs pamatoti konstatējis, ka ar pieteicējam piederošo transportlīdzekli SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, veikts kravas pārvadājums bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa otrās ass slodzi par 950 kg, bet trešās ass slodzi par 807,5 kg.[10] Juridiskās personas administratīvā atbildība regulēta ar LAPK 14.1 pantu, kurā noteikts, ka īpaši paredzētajos gadījumos pie atbildības ir saucama juridiskā persona.LAPK 149.33 panta astotā daļa (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2009.gada 24.februārim), kas noteica atbildību par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļa sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 4 tonnām, vai ass slodzi no 0,5 tonnām līdz 1 tonnai, paredzēja gan transportlīdzekļa vadītāja, gan kravas pārvadātāja vai nosūtītāja administratīvo atbildību. Pie tam tiesību normā ir paredzēta arī juridiskās personas administratīvā atbildība.Tiesas ieskatā, izskatāmā administratīvā pārkāpuma gadījumā juridiskās personas administratīvā atbildība ir pamatota, jo komerciālā interese pārvadāt kravas, pārsniedzot pieļaujamo faktisko masu, pamatā ir komersantam, kas ir juridiska persona. Jāņem vērā, ka transportlīdzekļa vadītājs ir pieteicēja6darbinieks, līdz ar to kravas uzkraušanu un pārvadāšanu transportlīdzekļa vadītājs veic pieteicēja uzdevumā.Ņemot vērā sprieduma 9.punktā konstatēto, proti, ka ar pieteicējam piederošo transportlīdzekli SCANIA, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, ar piekabi, valsts reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, veikts kravas pārvadājums bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa otrās ass slodzi par 950 kg, bet trešās ass slodzi par 807,5 kg, tiesa atzīst, ka atbildētājs pamatoti konstatējis, ka pieteicējs izdarījis LAPK 149.33 panta astotajā daļā (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2009.gada 24.februārim) paredzēto administratīvo pārkāpumu. Līdz ar to tiesa atzīst, ka atbildētājs piemērojis konkrētajam gadījumam atbilstošu tiesību normu.[11] Saskaņā ar LAPK 22.pantu administratīvais sods tiek piemērots, lai personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likumu ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā arī, lai tiklab tiesību pārkāpējs, kā arī citas personas neizdarītu jaunus pārkāpumus. Saskaņā ar LAPK 32.pantu sodu par administratīvo pārkāpumu uzliek ietvaros, ko nosaka normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par izdarīto pārkāpumu, stingrā saskaņā ar šo kodeksu un citiem aktiem par administratīvajiem pārkāpumiem.Savukārt LAPK 149.33 panta astotajā daļā (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2009.gada 24.februārim) paredzētais administratīvais pārkāpums, par kura izdarīšanu pieteicējs saukts pie administratīvās atbildības, paredzēja, ka par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļa sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 4 tonnām, vai ass slodzi no 0,5 tonnām līdz 1 tonnai, uzliek naudas sodu kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – juridiskajai personai – no Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti lati) līdz Ls 3000 (trīs tūkstoši lati).Attiecībā par piemēroto naudas sodu, tiesa atzīst, ka šajā gadījumā nav iespējams lemt par to, vai naudas sods ir nepieciešams, un tas ir piemērots, jo sankcija neparedz nepiemērot naudas sodu vispār. Līdz ar to ir lemjams jautājums tikai par tā apmēru.Pieteicējam piemērota minimālā LAPK 149.33 panta astotajā daļā (likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2009.gada 24.februārim) paredzētā sankcija – Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti lati). Līdz ar to naudas soda apmērs atbildētājam nebija jāpamato ar apstākļiem, kas ņemami vērā saskaņā ar LAPK 32.panta otro daļu (pārkāpuma raksturs, mantiskais stāvoklis, atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi). Nosakot minimālo iespējamo soda apmēru par šāda veida pārkāpumu, lietderības apsvērumus ir izdarījis likumdevējs. Tādējādi tiesa atzīst, ka Lēmums ir tiesisks un pamatots.[12] Vienlaikus tiesa konstatē, ka 2009.gada 25.februārī ir stājušies spēkā 2009.gada 22.janvāra grozījumi LAPK, kuri mīkstinājuši sodu par pieteicēja izdarīto pārkāpumu. Saskaņā ar LAPK 149.33 panta astoto daļu (pašreiz spēkā esošajā redakcijā) sods par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 5 tonnām vai ass slodzi no 0,5 līdz 2 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, no 1 tonnas līdz 3 tonnām, – uzliek7naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no Ls 50 (piecdesmit lati) līdz Ls 125 (viens simts divdesmit pieci lati), kravas pārvadātājam no Ls 400 (četri simti lati) līdz Ls 1000 (viens tūkstotis latu) vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no Ls 100 (viens simts lati) līdz Ls 250 (divi simti piecdesmit lati), bet juridiskajai personai – no Ls 400 (četri simti lati) līdz Ls 1000 (viens tūkstotis latu).Saskaņā ar LAPK 8.panta otro daļu, aktiem, kas mīkstina atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem vai atbrīvo no tās, ir atpakaļejošs spēks, tas ir, tie attiecas arī uz pārkāpumiem, kas izdarīti pirms šo aktu izdošanas. Tādējādi, šobrīd izskatot lietu un nosakot sodu, tiesas pienākums ir ņemt vērā ar grozījumiem noteikto atbildības apmēru.Līdz ar to tiesa atzīst, ka pieteicējam piemērotais naudas sods samazināms no Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti lati) uz Ls 400 (četri simti lati).Rezolutīvā daļaPamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 286.panta pirmās daļas 5.punktu, Administratīvā procesa likuma 246. – 251.pantu, 289. – 291.pantu, Administratīvā rajona tiesanospriedadaļēji apmierināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Silavnieki MS” pieteikumu par Autotransporta inspekcijas vadītāja 2009.gada 23.februāra lēmuma Nr.45 administratīvā pārkāpuma lietā Nr.11J/BA412103 atcelšanu.Grozīt Autotransporta inspekcijas vadītāja 2009.gada 23.februāra lēmumu Nr.45 administratīvā pārkāpuma lietā Nr.11J/BA412103, uzliekot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Silavnieki MS” naudas sodu Ls 400 (četri simti lati).Tiesas spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā divdesmit dienu laikā no tā sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā. Spriedums sastādīts 2009.gada 17.novembrī.Tiesnesis (paraksts) G.PloriņšNORAKSTS PAREIZSAdministratīvās rajona tiesastiesnesis_______________G.PloriņšValmierā, 2009.gada 17.novembrī