OCTA apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšana

Apraksts:
2008.gada 31.jūlijā notika CSNg, kura rezultātā tika bojāta pa galveno ceļu braucošā a/m Chrysler Voyager. Vainīgās a/m Toyota Hilux vadītājs atzina savu vainu. Arī a/m īpašnieks SIA atzina sava vadītāja vainu. Ceļu policija atzina, ka notikušajā CSNg vainīgs a/m Toyota vadītājs. Neskatoties uz to, AAS „Balva” noteica vainas sadalījumu 50% pret 50%, jo RTU Autotransporta institūta profesors V.Gonca nespējot noteikt vainīgo. Šī lieta ir interesanta arī ar to, ka pat pašu apdrošinātāju biedrība (Latvijas Transporlīdzekļu apdrošinātāju birojs) atzina, ka AAS „Balva” vainas sadalījums ir nepareizs un izmaksa veicama 100% apmērā. AAS „Balva” 1.instances spriedumu nepārsūdzēja, tas stājās spēkā un apdrošināšanas atlīdzība tika izmaksāta 100% apmērā. E.Džeriņš
Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT

NORAKSTS

Lieta Nr.C30488109

Arhīva Nr. C30-2282-10/12

SPRIEDUMS

Latvijas Republikas vārdā

2010.gada 15.septembrī

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šādā sastāvā:

tiesnese I.Strode

ar sekretāri J.Trokšu

izskatīja atklātā tiesas sēdē Rīgā, Abrenes ielā 3, civillietu Vxxxx Pxxxx prasībā pret apdrošināšanas akciju sabiedrību „Balva” par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu, un

konstatēja

2009.gada 17.jūlijā Vxxxx Pxxxx iesniedzis tiesā prasības pieteikumu pret apdrošināšanas akciju sabiedrību „Balva” par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu. Prasības pieteikumā norādīts, ka apdrošināšanas akciju sabiedrība „Balva” atteica Vxxxx Pxxxx pilnā apmērā izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, samazinot atlīdzības izmaksu par 50%. Prasītājs uzskata, ka apdrošināšanas akciju sabiedrības „Balva” lēmums ir nepamatots, jo policija par ceļu satiksmes negadījuma izraisītāju ir atzinusi automašīnas Toyota Hilux, ar valsts reģistrācijas numuru xxxx, vadītāju M.Kxxxx. Atbildētājs, saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 39.panta ceturto daļu, šo lēmumu nav pārsūdzējis. Bez tam ar 2008.gada 3.spetembra lēmumu lietā Nr.050/PA419566 policija izbeidza administratīvo lietvedību pret Vxxxx Pxxxx, jo viņš nav pieļāvis ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, līdz ar ko, prasītājs nav vainojams ceļu satiksmes negadījumā. Tāpat arī Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs savā 2009.gada 27.janvāra vēstulē Nr.04/02-21-252/26 atzina, ka ceļu satiksmes negadījuma izraisītājs ir automašīnas Toyota Hilux vadītājs M.Krečetņikovs, sakarā ar ko nolēma neapmierināt atbildības sadalījumu 50% pret 50%, jo dotajā gadījumā Chrysler Voyager vadītāja rīcībā pretrunas ar Ceļu satiksmes noteikumiem nav saskatāmas. Neskatoties uz minēto atbildētājs joprojām turpina pretlikumīgi atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību prasītājam. Uz Vxxxx Pxxxx 2009.gada 26.februāra pretenziju atbildētājs atsūtīja atkārtotu atteikumu, kuru pamatoja ar to, ka 2008.gada 29.decembrī V.Gonca taisījis ekspertīzes slēdzienu, kurā norādījis, ka nevar noteikt, kurš vadītājs ir vainojams ceļu satiksmes negadījumā. Prasītājs norāda, ka V.Gonca nav eksperts un apdrošināšanas akciju sabiedrība „Balva” nav iesniegusi nevienu dokumentu, kurš apliecinātu, ka V.Gonca ir tiesīgs dot eksperta slēdzienus. Automašīnas Chrysler Voyager remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas LVL 2163,19 apmērā, no kā pusi, proti, LVL 1081,59 apdrošināšanas akciju sabiedrība „Balva” atsakās izmaksāt. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Civilprocesa likuma 24., 127., 128., 129., 130.pantu un likuma „Par apdrošināšanas līgumu’’ 24.panta pirmo daļu, Vxxxx Pxxxx lūdz tiesu piedzīt no apdrošināšanas akciju sabiedrības „Balva” apdrošināšanas atlīdzību LVL 1081,59 un valsts nodevu LVL 154,04.

2009.gada 11.decembrī tiesā saņemts apdrošināšanas akciju sabiedrības „Balva” paskaidrojums, kurā atbildētājs norāda, ka Voldemāra Pekeļa prasības pieteikums ir nepamatots un noraidāms. 2008.gada 31.jūlijā Ogres rajonā notika ceļu satiksmes negadījums, kura rezultātā tika bojāts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ABV Auto” piederošais transportlīdzeklis Toyota, ar valsts reģistrācijas numuru GB 3107 un prasītājam piederošais transportlīdzeklis Chrysler, ar valsts reģistrācijas numuru xxxx. 2009.gada 31.jūlijā sertificēts eksperts Raimonds Dzelme apskatīja prasītājam piederošo transportlīdzekli un sastādīja transportlīdzekļa apskates protokolu Nr.130-380. 2008.gada 7.augustā tika sastādīta remonta kalkulācija, saskaņā ar kuru kopējie remonta izdevumi sastāda LVL 1948,38. Ņemot vērā to, ka prasītāja civiltiesiskā atbildība tika apdrošināta apdrošināšanas akciju sabiedrībā „Gjensidige Baltic”, savukārt otra ceļu satiksmes negadījuma dalībnieka civiltiesiskā atbildība – apdrošināšanas akciju sabiedrībā „Balva”, 2008.gada 15.septembrī, pamatojoties uz Obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, starp atbildētāju un apdrošināšanas akciju sabiedrību „Gjensidige Baltic” tika sastādītā Vienošanās par atbildības sadalījumu starp vainīgajiem ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā un apdrošināšanas sabiedrību eksperti konstatēja, ka ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildība sadalās 50% pret 50%. Atbildētājs norāda, ka ņemot vērā prasītāja pretenzijas saistībā ar vainas sadalījumu, atbildētājs griezies Rīgas Tehniskās universitātes Autotransporta institūtā ar lūgumu izvērtēt ceļu satiksmes negadījuma apstākļus un sniegt atzinumu par vainas sadalījumu. 2008.gada 29.decembrī atbildētājs saņēma Rīgas Tehniskās universitātes Autotransporta institūta eksperta atzinumu Nr.1141/08, no kura izriet, ka transportlīdzekļu Chrysler un Toyota vadītāju atbildības pakāpe par ceļu satiksmes negadījuma sekām ir vienāda, proti, 50% pret 50%. Ņemot vērā minēto prasītājam tika aprēķināta apdrošināšanas atlīdzība LVL 974,19 apmērā, kas sastāda 50% no akceptētās remonta izmaksas, proti, LVL 1948,38. Ņemot vērā minēto apdrošināšanas akciju sabiedrība „Balva” uzskata, ka ir pilnīgi un pienācīgi izpildījusi Obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas likuma prasības un lūdz tiesu noraidīt prasību par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2010.gada 15.februāra lēmumu lietā, kā trešā persona bez patstāvīgiem prasījumiem, atbildētāja pusē, pieaicināta apdrošināšanas akciju sabiedrība „Gjensidige Baltic” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ABV Auto”.

2010.gada 15.martā tiesā saņemts apdrošināšanas akciju sabiedrības „Gjensidige Baltic” paskaidrojums, kurā norādīts, ka 2008.gada 29.oktobrī, pamatojoties uz 2008.gada 15.augusta Ogres reģiona policijas pārvaldes izziņu, kurā norādīts, ka gan transportlīdzekļa Toyota Hilux, gan transportlīdzekļa Chrysler Town vadītājs pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, starp apdrošināšanas akciju sabiedrību „Gjensidige Baltic” un apdrošināšanas akciju sabiedrību „Balva” tika noslēgts Vienošanās par atbildības sadalījumu starp vainīgajiem ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, vienojoties par vienādu atbildības pakāpi starp abu transportlīdzekļu vadītājiem. 2008.gada 20.novembrī apdrošināšanas akciju sabiedrība „Gjensidige Baltic” saņēma jaunu Ogres reģiona policijas pārvaldes izziņu, kurā norādīts, ka transportlīdzekļa Toyota Hilux vadītājs pārkāpa ceļu satiksmes noteikumu 4., 10. un 152.punktu, savukārt, transportlīdzekļa Chrysler Town vadītājs ceļu satiksmes noteikumus nav pārkāpis. 2009.gada 19.janvārī apdrošināšanas akciju sabiedrība „Gjensidige Baltic” saņēma Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja 2009.gada 27.janvāra atzinumu Nr.04/02-21-252/26, kurā noteikts, ka par 2008.gada 31.jūlija ceļu satiksmes negadījumu pilnā apmērā ir atbildīgs transportlīdzekļa Toyota Hilux vadītājs. Ņemot vērā gan Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja atzinumu, gan 2009.gada 20.novembrī saņemto Ogres reģiona policijas pārvaldes izziņu un saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 35.panta 3.punktu, apdrošināšanas akciju sabiedrība „Gjensidige Baltic” pieņēma lēmumu par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar Toyota Hilux bojājumiem. Ņemot vērā minēto apdrošināšanas akciju sabiedrība „Gjensidige Baltic” uzskata, ka ceļu satiksmes negadījuma izraisītājs ir Toyota Hilux vadītājs un Voldemāra Pekeļa prasība ir pamatota.

2010.gada 22.martā tiesā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ABV Auto” paskaidrojums, kurā norādīts, ka 2009.gada 20.aprīlī, atbildot uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ABV Auto” iesniegumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, apdrošināšanas akciju sabiedrība „Gjensidige Baltic” norādīja, ka, pamatojoties uz Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās apdrošināšanas likuma 35.panta 3.punktu, apdrošināšanas atlīdzības izmaksai nav tiesiska pamata. Tā kā saskaņā ar Ogres rajona policijas pārvaldes izziņu ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā ir vainojams sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ABV Auto” piederošās automašīnas vadītājs Mārtiņš Krečetņikovs, kura vainu ceļu satiksmes negadījumā apstiprina arī 2009.gada 27.janvāra Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja atzinums, tad sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ABV Auto” nekādas pretenzijas pret apdrošināšanas akciju sabiedrību „Gjensidige Baltic”, sakarā ar atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, nav izvirzījusi.

Tiesas sēdē prasītāja pilnvarotais pārstāvis Edgars Džeriņš samzināja prasības summu un lūdza tiesu piedzīt no atbildētāja apdrošināšanas atlīdzību LVL 974,19 apmērā, jo tāda summa ir norādīta kā saskaņotās remontu darbu izmaksas Remonta kalkulācijā, kā arī šī summa sastāda 50% no akceptētām remonta izmaksām, kas kopā sastāda LVL 1948,38. Paskaidroja, ka notika ceļu satiksmes negadījums, kurā tika iesaistīta prasītāja automašīna. Ceļu satiksmes negadījumu izraisīja otras automašīnas Toyota vadītājs, par ko ir minēts arī policijas izziņā, kā arī Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja vēstulē ir norādīts, ka ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā 100% ir vainīgs automašīnas Toyota vadītājs. Arī apdrošināšanas akciju sabiedrība “Gjensidige” ir atzinusi Toyota vadītāju par 100% vainīgu šī ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā. No trešo personu paskaidrojumiem ir redzams, ka arī automašīnas vadītājs pats to ir atzinis. No visiem lietā esošiem dokumentiem ir redzams, ka apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balva” ļaunprātīgi izvairās no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas. Atbildētājs pats ieteica vērsties prasītājam Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojā, bet kad Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs atzina viņu lēmumu par nepamatotu, tad atbildētājs taisīja ekspertīzes slēdzienu. Turklāt Autotransporta institūta ekspertīzes slēdzienu taisīja V.Gonca, kurš nav eksperts. Tāpat arī viņa atzinumā nav sertifikāta numura. Apdrošinātais izmanto šo institūtu, lai masveidā rakstītu sev labvēlīgus lēmumus. Kad mašīna brauc pa galveno ceļu un cita mašīna izbrauc no mazāk svarīga ceļa, nevar būt šaubas par vadītāja vainu. Visas iestādes ir atzinušas, ka automašīnas Toyota vadītājs izraisīja šo negadījumu, tāpēc atbildētājam ir jāatlīdzina neizmaksātās apdrošināšanas atlīdzības daļa. Ņemot vērā minēto prasītāja pilnvarotais pārstāvis lūdza tiesu apmierināt prasību tās tiesas sēdē samazinātajā apmērā un piedzīt arī tiesāšanās izdevumus.

Apdrošināšanas akciju sabiedrības „Balva” pārstāvis uz tiesas sēdi neieradās. 2010.gada 1.septembrī tiesā pa faksu saņemts atbildētāja pilnvarotā pārstāvja M.Salima iesniegums civillietā, kurā viņš lūdz atlikt tiesas sēdi, jo apdrošināšanas akciju sabiedrības „Balva” pārstāvis Ivars Burčiks atrodas citā tiesas sēdē un citiem pārstāvjiem nav zināmi lietas apstākļi. Izvērtējot minētā lūguma pamatotību un ņemot vērā to, ka atbildētājs ir juridiska persona, kā arī to, ka paskaidrojumu lietā atbildētāja vārdā sniedzis pilnvarotais pārstāvis A.Rjabikins  tiesa apšauba iesniegumā norādīto par to, ka citiem atbildētāja pārstāvjiem nav zināmi konkrētās lietas apstākļi un atzīst atbildētāja pārstāvja neierašanos uz tiesas sēdi par neattaisnojošu.

Trešās personas, proti, apdrošināšanas akciju sabiedrības „Gjensidige Baltic” pārstāvis uz tiesas sēdi neieradās. 2010.gada 6.aprīlī tiesā saņemts trešās personas iesniegums, kurā apdrošināšanas akciju sabiedrība „Gjensidige Baltic” lūdz tiesu izskatīt bez tās pārstāvja klātbūtnes tiesas sēdē.

Tāpat arī  trešās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ABV Auto” pārstāvis uz tiesas sēdi neieradās. 2010.gada 22.martā tiesā saņemtajā paskaidrojumā trešā persona lūdz tiesu izskatīt bez sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ABV Auto” pārstāvja klātbūtnes tiesas sēdē.

Ņemot vērā minēto tiesa nekonstatē Civilprocesa likuma 209.pantā norādītos gadījumus, kad tiesai ir pienākums atlikt lietas izskatīšanu. Līdz ar to tiesa atzīst, ka lietu ir iespējams izskatīt bez atbildētāja un trešo personu pārstāvju piedalīšanās tiesas sēdē.

Pārbaudījusi civillietas materiālus un noklausījusies prasītāja pilnvarotā pārstāvja paskaidrojumus tiesas sēdē, tiesa secina, ka Voldemāra Pekeļa prasība pret apdrošināšanas akciju sabiedrību „Balva”  par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu ir pamatota un apmierināma turpmāk norādīto apsvērumu dēļ.

No Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Satiksmes Administratīvo pārkāpumu izskatīšanas biroja Administratīvās nodaļas 2008.gada 6.novembra izziņas par ceļu satiksmes negadījumu izriet, ka 2008.gada 31.jūlijā, plkst. 9.45, Ogres rajonā Ogrē, Daugavpils ielas krustojumā ar Dārza ielu notika Voldemāra Pekeļa vadītā un piederošā transportlīdzekļa, ar valsts reģistrācijas numuru xxxx (apdrošināšanas polise BD024725) un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ABV Auto” piederošā transportlīdzekļa, ar valsts reģistrācijas numuru GB 3107 (apdrošināšanas polise CA282806), kuru vadīja Mārtiņš Krečetņikovs, sadursme, kā rezultātā tika bojāti abi iesaistītie transportlīdzekļi. Tāpat arī minētajā izziņā ir norādīts, ka attiecībā pret Mārtiņu Krečetņikovu uzsākta administratīvā lietvedība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.6 panta otrās daļas un, ka viņš nav ievērojis Ceļu satiksmes noteikumu 4.punktu, 10.punktu un 152.punktu.

Lietā nav strīda par to, ka apdrošināšanas akciju sabiedrībai „Balva” ir iestājies pienākums maksāt apdrošināšanas atlīdzību. Lietā ir strīds par abu ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāju atbildības sadalījumu un, līdz ar to, izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apmēru.

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 31.panta pirmā daļa paredz, ka apdrošinātāji, kas ir apdrošinājuši ceļu satiksmes negadījumos iesaistīto transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesisko atbildību, vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, ņemot vērā ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, izvērtē un nosaka katras ceļu satiksmes negadījumā iesaistītās personas atbildību par nodarītajiem zaudējumiem.

Kā jau iepriekš norādīts, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Satiksmes Administratīvo pārkāpumu izskatīšanas biroja Administratīvās nodaļas 2008.gada 6.novembra izziņā par ceļu satiksmes negadījumu norādīts, ka ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā ir vainojams transportlīdzekļa Toyota Hilux vadītājs.

Lietā atrodas arī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Satiksmes Administratīvo pārkāpumu izskatīšanas biroja Administratīvās nodaļas 2008.gada 3.septembra lēmums administratīvā pārkāpuma lietā Nr.050/PA419566, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt lietvedību Voldemāra Pekeļa administratīvā pārkāpuma lietā, jo viņa rīcībā netiek saskatīts administratīvā pārkāpuma sastāvs.

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja 2009.gada 27.janvāra atzinumā Nr.04/02-21-252/26, kas pieņemts, izskatot Voldemāra Pekeļa sūdzību par apdrošināšanas akciju sabiedrības „Balva” lēmumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību nepilnā apmērā, nolemts neapstiprināt atbildības sadalījumu 50% pret 50%, jo dotajā gadījumā ar negadījuma rašanos ir saistāma tikai transportlīdzekļa Toyota Hilux, ar valsts reģistrācijas numuru GB 3107, vadītājs, bet Chrysler Town ar valsts reģistrācijas numuru xxxx, vadītāja rīcībā pretrunas ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām nav saskatāmas.

Ņemot vērā minēto, tiesa atzīst, ka lietā ir pamatoti un pietiekami pierādījumi par to, ka ceļu satiksmes negadījums noticis transportlīdzekļa Toyota Hilux vadītāja Mārtiņa Krečetņikova rīcības rezultātā un, līdz ar to, atbildētājs nav pierādījis tādus apstākļus, kas to atbrīvotu no pienākuma izmaksāt prasītājam apdrošināšanas atlīdzību pilnā apmērā. Atbildētāja iebildumi balstīti uz apdrošināšanas akciju sabiedrības „Gjensidige Baltic” un apdrošināšanas akciju sabiedrības „Balva” parakstīto Vienošanos par atbildības sadalījumu starp vainīgajiem ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, kurā norādīts, ka ceļu satiksmes negadījuma dalībnieku atbildības sadalījums ir vienāds, proti, 50% pret 50%. Taču viens no šīs vienošanās slēdzējiem, proti, trešā persona apdrošināšanas akciju sabiedrība „Gjensidige Baltic”, pēc izziņas par ceļu satiksmes negadījumu un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja 2009.gada 27.janvāra atzinuma, pieņēmis lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību par sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ABV Auto” piederošajam transportlīdzeklim nodarītajiem zaudējumiem. Iepriekš minētais secinājums par transportlīdzekļu vadītāju atbildības sadalījumu 50% pret 50% ir izteikts arī Rīgas Tehniskās universitātes Autotransporta institūta eksperta V.Gonca 2008.gada 29.decembra Eksperta atzinumā, taču minētais eksperta atzinums nav atzīstams par eksperta atzinumu Civilprocesa likuma 121.panta un 124.panta izpratnē un tiek vērtēts kā jebkurš pierādīšanas līdzeklis lietā.

No sabiedrības ar ierobežotu atbildību ’’Auto Krāsas Serviss’’ 2008.gada 7.augusta Remonta kalkulācijas un uz tās izdarītajām atzīmēm izriet, ka prasītājam piederošā transportlīdzekļa saskaņotās galējās remonta izmaksas sastāda LVL 1948,38. Tādējādi, ņemot vērā to, ka atbildētājs prasītājam jau ir izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību LVL 974,19 apmērā, no apdrošināšanas akciju sabiedrības „Balva” par labu Vxxxx Pxxxx piedzenama apdrošināšanas atlīdzība LVL 974,19.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 41.panta pirmo daļu no atbildētāja par labu prasītājam piedzenami arī tiesāšanās izdevumu proporcionāli uzturētajai un apmierinātajai prasības daļai, tas ir, valsts nodeva LVL 146,13 un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi LVL 3,30.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 8.pantu, 41.panta pirmo daļu, 97., 193., 195., 204.1 pantu, tiesa

nosprieda

apmierināt Voldemāra Pekeļa, personas kods 160955-11600, prasību pret apdrošināšanas akciju sabiedrību ’’Balva’’, reģistrācijas Nr.40003064944, par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu;

piedzīt no apdrošināšanas akciju sabiedrības ’’Balva’’, reģistrācijas Nr.40003064944, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010, par labu Vxxxx Pxxxx, personas kods xxxx, dzīvojošam xxxx, Ādažos, Rīgas rajonā, LV-2164, apdrošināšanas atlīdzību LVL 974,19, valsts nodevu LVL 146,13 un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi LVL 3,30, kopā piedzenot 1123,62 (vienu tūkstoti vienu simtu divdesmit trīs latus un sešdesmit divus santīmus);

noteikt apdrošināšanas akciju sabiedrībai ’’Balva’’, reģistrācijas Nr.40003064944, sprieduma labprātīgas izpildes termiņu – 10 dienas pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā.

Spriedumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā 20 dienu laikā no pilna sprieduma sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Pilna sprieduma sastādīšanas diena 2010.gada 29.septembris.

Tiesnese                                   /paraksts/                                                                I.Strode

NORAKSTS PAREIZS

Rīgas pilsētas Vidzemes

priekšpilsētas tiesas tiesnese                                                                                   I.Strode

Rīgā, 2010.gada 29.septembrī