LR Augstākās tiesas Senāts atsaka ierosināt kasācijas tiesvedību lietā par BTA ļaunprātīgu izvairīšanos no apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas. 08.09.2012.

Šodien stājās spēkā Rīgas apgabaltiesas 2011.gada 26.aprīļa spriedums civillietā Nr.C30376408, jo  LR Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar BTA kasācijas sūdzību. Apelācijas instances tiesa spriedumā norādīja sekojošo (5.lpp. 10.rindkopa): „Atbildētāja [BTA] iebildumi un atteikums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vērtējams kā izvairīšanās no savu saistību izpildes pret apdrošināšanas ņēmēju, kas šajā gadījumā ne tikai prasītājā šai lietā rada negatīvu iespaidu par konkrēto apdrošināšanas sabiedrību, bet arī degradē apdrošināšanas institūtu mūsu valstī kā tādu.” BTA ļaunprātīgas rīcības dēļ apdrošinājuma ņēmējs nevarēja saņemt apdrošināšanas atlīdzību LV 30 000,00 jau gandrīz 6 gadus!

E.Džeriņš