Atteikšanās no alkohola ietekmes pārbaudes, ja vadītājs ir ārvalstnieks

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT

NORAKSTS

Lieta Nr.1-0232-09/1

L Ē M U M S

Rīgā  2009.gada 25.maijā

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese A.Moļņika,

ar sekretāri T.Jančenko,

piedaloties F. De R. pārstāvim E.Džeriņam

izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu,

attiecībā pret F. De R., Itālijas pilsoni, personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvojošs Rīga, xxx, un

k o n s t a t ē j a :

2009.gada 2.aprīlī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ceļu policijas bataljona inspektors J.Zjabrikovs sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu Nr.PA 488887 par to, ka 2009.gada 1.aprīlī plkst. 23:40 Rīgā, vadītājs F. De R. vadot automašīnu MB 200 TE ar valsts reģistrācijas numuru xxx brauca pa Elizabetes ielu no Ausekļa ielas puses Eksporta ielas virzienā. Vadītājs F. De R. tika nogādāts uz Hospitāļu ielu 55 ANPREN ēkā, kur atteicās no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, kā arī narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes.

Izdarītais administratīvais pārkāpums kvalificēts pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk Latvijas APK) 14915.panta astotās  daļas par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes.

Saskaņā ar Latvijas APK 213.pantu lieta pēc Latvijas APK 14915.panta astotās  daļas ir pakļauta izskatīšanai rajona (pilsētas) tiesā.

F. De R. pārstāvis E.Džeriņš tiesas sēdē paskaidroja, ka F. De R. savu vainu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā neatzīst, norādot, ka F. De R. nepārvalda angļu valodu, prot tikai itāļu valodu, līdz ar to pārkāptas viņa tiesības, jo visas darbības netika veiktas viņam saprotamā valodā, līdz ar to arī netika parakstīts neviens dokuments. Bez tam norādīja, ka Medicīniskās pārbaudes protokolā ir norāde, ka F. De R. atteicās no asins un urīna nodošanas, taču nav norādes par siekalu paraugiem, līdz ar to ir pieļauti procesuāli pārkāpumi, medicīniskā pārbaude nav veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 15 „Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids”.

Tiesas sēdē Ceļu policijas bataljona inspektors J.Zjabrikovs liecināja, ka tika apturēta automašīna Mercedes Benz 200TE, pārinieks S.Bogdanovs veica sarunu ar automašīnas vadītāju, atgriežoties norādīja, ka no vadītāja jūtama alkohola smaka un vadītājs ir Itālijas pilsonis. Tika nolemts doties uz Hospitāļu ielu 55 uz ekspertīzi. Norādīja, ka F. De R. perfekti runāja angļu valodā, taču caur dežūrdaļu tika nolemts izsaukt tulku. Liecināja, ka pats saprot angļu valodu minimāli, S.Bogdanovs pārvalda angļu valodu ar speciāli sagatavotām frāzēm. Attiecībā par pieaicināto tulku zina tikai, ka tā bija Jevgēnija, uzvārdu nezin, jo visu dokumentāciju veic dežūrdaļa.

Nopratināts kā liecinieks VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra” ārsts A.Meščerjakovs liecināja, ka nodaļā tika ievests Itālijas pilsonis, kurš norādīja, ka angļu valodu saprot „so-so”, pie atkārtota jautājuma teica, ka var runāt angliski. Itālijas pilsonim tika izskaidrots kāpēc viņu atveda, ka ārsta mērķis novērtēt viņa medicīnisko stāvokli. Norādīja, ka izdzēris vienu glāzi 100 ml balto vīnu. Neļāva veikt pārbaudi. Tā kā angļu valodas zināšanas ir sarunvalodas līmenī, policijas darbinieki izsauca tulku, kurš vēlreiz  visu izskaidroja angļu valodā, pārkāpējs norādīja, ka viņš atsakās nodot asins analīzes un veikt pārbaudi, kā arī atteicās parakstīt dokumentus.

VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra” laborants J.Sūna tiesas sēdē liecināja, ka atceras personu, kurš bija alkohola reibumā, bet bija problēma, ka viņš nesaprot valsts valodu, tika pieaicināts tulks, ar kuru kontaktējās angļu valodā. Pārkāpējs atteicās no analīzēm. Kā laborants veic paraugu noņemšanu, bet kādas darbības tiks veiktas nosaka ārsts. Atceras, ka pārkāpējs labi saprata angļu valodu.

Ceļu policijas bataljona inspektors S.Bogdanovs tiesas sēdē norādīja, ka veicot dienesta pienākumus apturēja automašīnu Mercedes Benz, kuru vadīja Itālijas pilsonis, no vadītāja bija jūtama alkohola smaka, tāpēc piedāvāja iepūst alkometrā, kas uzrādīja reibumu. Izskaidroja angļu valodā tālākās darbības- vai nu atkārtoti pārbaude uz vietas vai jādodas uz Ekspertīžu centru. Sarunvalodas līmenī var izskaidrot personai pārkāpuma būtību, bet juridiski, lai izskaidrotu, kā jāiet uz tiesu utt. nevar, tāpēc tika pieaicināts tulks no Iekšlietu ministrijas struktūrvienībām, kas angļu valodā iztulkoja visu pārkāpuma būtību un sekas.

Pārbaudījusi un novērtējusi lietas materiālus, uzskatu, ka lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā ir izbeidzama sekojošu iemeslu dēļ.

Saskaņā ar Latvijas APK 243.panta pirmo un otro daļu pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuri fakti, uz kuru pamata institūcijas (amatpersonas) likumā noteiktajā kārtībā nosaka administratīvā pārkāpuma esamību vai neesamību. Šos faktus konstatē ar šādiem līdzekļiem: ar protokolu par administratīvo pārkāpumu, ar tās personas paskaidrojumiem, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ar cietušā un liecinieku liecībām, eksperta atzinumu, lietiskajiem pierādījumiem, protokolu par priekšmetu un dokumentu izņemšanu, citiem dokumentiem, kā arī pārkāpumus fiksējošiem tehniskiem līdzekļiem (braukšanas ātruma noteikšanas mērierīces, mērierīces alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā, foto, video u.tml.).

Pārbaudījusi un novērtējusi lietas materiālus, konstatēju, ka lietā atrodas sekojoši materiāli:  2009.gada 2.aprīļa Administratīvā pārkāpuma protokols Nr. PA 488887; 2009.gada 2.aprīļa medicīniskās pārbaudes protokols Nr. 1461 alkohola ietekmes noteikšanai, kur atzinumā norādīta atteikšanās no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai bioloģiskās vidēs, ir konstatēta alkohola ietekme klīniski, 2009.gada 1.aprīļa Transportlīdzekļa vadītāja pārbaudes protokols Nr. NB 233488, kur norādīt atteikšanās no pārbaudes veikšanas un paraksta.  Lietas materiāliem pievienots J.Zjabrikova 2009.gada 2.aprīļa ziņojums, ka 2009.gada 1.aprīlī plkst. 23:40 veicot dienesta pienākumus pievērsa uzmanību automašīnai MB ar v/n xxx, kura brauca pa Elizabetes ielu no Ausekļa ielas puses Eksporta ielas virzienā, automašīnai tumšajā diennakts laikā nedega neviena no tuvās gaismas lukturiem, doto automašīnu nolēma apstādināt pārbaudei. Vadītājs F. De R., p.k. xxxxxx-xxxxx, dzīvo Rīga, xxx. Sajuta no vadītāja mutes (sarunas laikā) stipru alkohola smaku, piedāvāja veikt ekspertīzi ar Alkometru ALCOQuant 6020 A102872-vadītājs atteicās. Tālāk nekavējoties vadītāju nogādāja uz Hospitāļu ielu 55 ANPREN ēkā, kur arī vadītājs no ekspertīzes atteicās. Visa saruna notika angļu valodā ar IeM sertificētu tulka palīdzību, sastādīts administratīvais protokols PA 488887, visas tiesības un pienākumi tika izskaidroti un viņam bija saprotami.

Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, jānoskaidro, vai lietā iegūti pietiekami pierādījumi, kas apstiprina administratīvā pārkāpuma protokolā norādītos argumentus un dod pamatu secināt, ka F. De R. izdarīja Latvijas APK 149.15panta astotajā daļā paredzēto pārkāpumu.

Lietā nav strīda par faktu, ka 2009.gada 1.aprīlī plkt 23:40  F. De R. vadīja automašīnu, bet ir vērtējams apstāklis, vai F. De R. pilnībā pārvaldīja valodu – angļu valodu kurā norisinājās lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā.

Tiesa secina, ka F. De R. ir Itālijas pilsonis, F. De R. dzimtā valoda ir itāļu valoda. Kā pirmajā tiesas sēdē norādīja pats F. De R., ko vēlāk apstiprināja arī viņa pārstāvis E.Džeriņš, F. De R. pārvalda itāļu valodu, angļu valodā saprot atsevišķas frāzes. Bez tam no VSIA „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra” ārsta A.Meščerjakova liecībām izriet, ka attiecībā par angļu valodas sapratni F. De R. bija norādījis „so-so”, kas tulkojams „ne visai vai ne pārāk”, tikai pie atkārtota jautājuma piekrita sarunai angļu valodā. Lietā nav pierādījumu, ka F. De R.pilnībā saprot un pārvalda angļu valodu, kurā tika veiktas procesuālās darbības, kā arī nav šaubu par to, ka F. De R. nepārvalda latviešu valodu, kurā ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un medicīniskās pārbaudes protokols.

Latvijas APK 260.panta ceturtā daļa noteic, ka personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības vai par kuras pārkāpumu lieta tiek izskatīta, ja tā neprot valodu, kurā notiek lietvedība, tiek nodrošinātas tiesības lietot dzimto valodu, kā arī izmantot tulka pakalpojums likumā noteiktā kārtībā.

Līdz ar to būtiski ir lietas faktiskie apstākļi, kas attiecas uz F. De R. personību sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu un medicīniskās pārbaudes protokolu. Vērtējot ziņas, kas minētas administratīvā pārkāpuma protokolā un medicīniskās pārbaudes protokolā, tiesa nekonstatē, ka protokolos būtu atzīmes par to, ka sazināšanās ar F. De R. notika viņam saprotamā itāļu valodā un F. De R. saprata notiekošo. No Ceļu policijas darbinieku, ekspertīzes centra ārsta un laboranta liecībām izriet, ka lietā ticis pieaicināts angļu valodas tulks, kura identitāti tiesai nav iespējams noskaidrot, jo lietas materiālos šādu pierādījumu nav. Līdz ar to ir pamats secināt, ka minēto pierādījumu iegūšanā nav ievērota likumā noteiktā kārtība par pārbaudāmās personas tiesībām uz tulka pakalpojumiem.

Ņemot vērā minēto apstākli, ka tiesa nekonstatē, ka pārkāpējam bija saprotama   Latvijas APK 149.15panta astotajā daļā paredzētā pārkāpuma- atteikšanās no medicīniskās pārbaudes būtība, līdz ar to tiesai nav pamata analizēt Medicīniskās pārbaudes protokola Nr. 1461 atbilstību Ministru kabineta noteikumiem Nr. 15 „Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids”.

Saskaņā ar administratīvā procesa pamatprincipiem, publiskajās tiesībās jebkuras šaubas tulkojamas par labu indivīdam.  F. De R. darbībās nav Latvijas APK 149.15panta astotajā daļā paredzētā pārkāpuma sastāva, līdz ar to lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā izbeidzama, pamatojoties uz Latvijas APK 239.panta 1.punktu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas APK  14915.panta astotās daļas, 243., 246., 248., 260., 274., 275.panta pirmās daļas 2.punktu, 279., 280.panta pirmās daļas 3.punktu, un

n o l ē m a :

lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā attiecībā pret F. De R., personas kods xxxxxx-xxxxx, par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 14915.panta astotajā daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu izbeigt.

Izņemto transportlīdzekli automašīnu  Mercedes Benz 200 TE ( reģistrācijas numurs xxx ) atdot atpakaļ šā transportlīdzekļa īpašniekam.

Lēmumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā 5 (piecu) dienu laikā no pilna lēmuma sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Pilna lēmuma sastādīšanas diena – 2009.gada 1.jūnijs.

Tiesnese                                      (paraksts)                               A.Moļņika

NORAKSTS PAREIZS

Rīgas pilsētas Vidzemes

priekšpilsētas tiesas tiesnese                                                                            A.Moļņika

Rīgā, 2009.gada 1.jūnijā

NORAKSTS

Lieta Nr.1-0232-09/1

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese A.Moļņika,

ar sekretāri T.Jančenko,

piedaloties F. De R. pārstāvim E.Džeriņam

izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu,

attiecībā pret F. De R., Itālijas pilsonis, personas kods 080751-14667, dzīvojošs Rīga, Ganību dambis 13/1-164, un  pamatojoties uz Latvijas APK  14915.panta astotās daļas, 243., 246., 248., 260., 274., 275.panta pirmās daļas 2.punktu, 279., 280.panta pirmās daļas 3.punktu, un

n o l ē m a :

lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā attiecībā pret F. De R., personas kods xxxxxx-xxxxx, par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 14915.panta astotajā daļā paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu izbeigt.

Izņemto transportlīdzekli automašīnu  Mercedes Benz 200 TE ( reģistrācijas numurs DM 964 LT ) atdot atpakaļ šā transportlīdzekļa īpašniekam.

Lēmumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā 5 (piecu) dienu laikā no pilna lēmuma sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Pilna lēmuma sastādīšanas diena – 2009.gada 1.jūnijs.

Tiesnese                                      (paraksts)                               A.Moļņika

NORAKSTS PAREIZS

Rīgas pilsētas Vidzemes

priekšpilsētas tiesas tiesnese                                                                            A.Moļņika

Rīgā, 2009.gada 25.maijā