Atteikšanās no alkohola ietekmes pārbaudes

Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT
NORAKSTS
SKA – 24/2007
S P R I E D UMS
Rīgā 2007.gada 11.janvārī
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā
sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs senators V. Jonikāns
senatore D.Mita
senatore V. Krūmiņa
piedaloties /dzēsts vārds un uzvārds/ pārstāvim E.Džeriņam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu par /dzēsts vārds un uzvārds/ saukšanu
pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15
panta astotās daļas, sakarā ar /dzēsts vārds un uzvārds/ kasācijas sūdzību par
Administratīvās apgabaltiesas 2006.gada 16.jūnija spriedumu.
Aprakstošā daļa
[1] 2006.gada 5.martā Valmieras rajona policijas pārvaldes Kārtības policijas
biroja 3.nodaļas jaunākais inspektors Rinalds Brokāns sastādīja administratīvā
pārkāpuma protokolu PA 022513 (turpmāk – Protokols), kurā konstatēts, ka
2006.gada 5.martā ap plkst. 13.35 /dzēsts vārds un uzvārds/ vadīja transportlīdzekli
OPEL ASCONA, valsts reģistrācijas Nr. /dzēsts valsts reģistrācijas numurs/ (turpmāk
– transportlīdzeklis), Valmieras rajona Mazsalacā, pa Parka ielu virzienā no Pasta
ielas uz Mazsalacas vidusskolas pusi, un pēc transportlīdzekļa apturēšanas atteicās no
jebkāda veida medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai organismā.
Protokolā norādīts, ka atbildība par šo pārkāpumu paredzēta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.15 panta astotajā daļā.
[2] Ar Valmieras rajona tiesas tiesneses 2006.gada 16.marta lēmumu /dzēsts
vārds un uzvārds/ tika atzīts par vainīgu LAPK 149.15 panta astotajā daļā paredzētā
administratīvā pārkāpuma izdarīšanā un sodīts ar administratīvo arestu uz 10
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
2. lappuse no 11
diennaktīm, naudas sodu Ls 500 apmērā un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību
atņemšanu uz 2 gadiem.
[3] Izskatījusi lietu sakarā ar /dzēsts vārds un uzvārds/apelācijas sūdzību,
Administratīvā apgabaltiesa ar 2006.gada 16.jūnija spriedumu Valmieras rajona tiesas
tiesneses 2006.gada 16.marta lēmumu atstāja negrozītu, bet /dzēsts vārds un uzvārds/
apelācijas sūdzību noraidīja. Spriedums pamatots ar šādiem argumentiem.
[3.1] /dzēsts vārds un uzvārds/ neapstrīd faktu, ka administratīvajā protokolā
norādītajā vietā un laikā vadīja transportlīdzekli Valmieras rajona Mazsalacā, pa
Parka ielu virzienā no Pasta ielas uz Mazsalacas vidusskolas pusi. Pēc tam apturēja
transportlīdzekli /dzēsts mājas nosaukums/ māju pagalmā. Minēto /dzēsts vārds un
uzvārds/ apstiprināja arī tiesas sēdē, sniedzot paskaidrojumus.
/dzēsts vārds un uzvārds/ tāpat neapstrīd faktu, ka pēc transportlīdzekļa
novietošanas /dzēsts mājas nosaukums/ māju pagalmā atteicās veikt medicīnisko
pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai. Tiesas sēdē /dzēsts vārds un uzvārds/
norādīja, ka atteicās no medicīniskās pārbaudes veikšanas, jo tajā brīdī vairs nevadīja
transportlīdzekli. Brīdī, kad policijas darbinieks iebrauca /dzēsts mājas nosaukums/
māju pagalmā, transportlīdzekļa vadību jau bija pārņēmis /dzēsts vārds un uzvārds/,
proti, /dzēsts vārds un uzvārds/ bija iekāpis transportlīdzeklī un brauca pa pagalmu.
[3.2] /dzēsts vārds un uzvārds/ apelācijas sūdzībā norādīto argumentu, ka
pienākums veikt medicīnisko pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai attiecas uz
transportlīdzekļa vadītāju un tā kā pēc viņa, ceļu policijas darbinieka ierašanās brīdī
transportlīdzekli vadīja /dzēsts vārds un uzvārds/, tad /dzēsts vārds un uzvārds/ nav
atzīstams par transportlīdzekļa vadītāju, apgabaltiesa atzīst kā neloģisku un
nepamatotu turpmāk minēto apsvērumu dēļ.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1.panta 28.punktu transportlīdzekļa vadītājs
ir fiziskā persona, kas vada transportlīdzekli vai apmāca vadīt transportlīdzekli
personu, kurai nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Šis
jēdziens uz personu, kura ir vadījusi transportlīdzekli, attiecas līdz tam brīdim, kad šo
transportlīdzekli sāk vadīt cita persona. Arī Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija
noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk – Ceļu satiksmes noteikumi)
1.46.apakšpunkts līdzīgi definē terminu transportlīdzekļa vadītājs un, proti,
transportlīdzekļa vadītājs ir fiziska persona, kas vada transportlīdzekli vai māca vadīt
transportlīdzekli personu, kurai nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
3. lappuse no 11
tiesību. Šis termins attiecas uz personu, kura ir vadījusi transportlīdzekli, līdz brīdim,
kad šo transportlīdzekli sāk vadīt cita persona.
Minētajās normās ietvertā atsauce, ka persona piedalās ceļu satiksmē kā
transportlīdzekļa vadītājs līdz brīdim, kad to pašu transportlīdzekli sāk vadīt cita
persona, nosaka atbildības robežu par transportlīdzekļa vadīšanu starp vairākiem
viena transportlīdzekļa vadītājiem, nevis atbrīvo personu no atbildības par
transportlīdzekļa vadīšanu.
Ar lietā esošajiem materiāliem, /dzēsts vārds un uzvārds/ paskaidrojumiem un
liecinieku liecībām apstiprinās fakts, ka 2006.gada 5.martā ap plkst. 13.35 /dzēsts
vārds un uzvārds/ vadīja transportlīdzekli OPEL ASCONA, valsts reģistrācijas Nr.
/dzēsts valsts reģistrācijas numurs/, Valmieras rajona Mazsalacā, pa Parka ielu
virzienā no Pasta ielas uz Mazsalacas vidusskolas pusi.
Līdz ar to /dzēsts vārds un uzvārds/ ir atzīstams par transportlīdzekļa vadītāju
brīdī, kad viņš vadīja transportlīdzekli pa Parka ielu. Apstāklis, ka /dzēsts vārds un
uzvārds/ iespējams būtu vadījis transportlīdzekli pēc tā novietošanas /dzēsts mājas
nosaukums/ māju pagalmā, neizslēdz /dzēsts vārds un uzvārds/ atbildību par
transportlīdzekļa vadīšanu pirms tam. Pretējs pieņēmums novestu pie neloģiska
risinājuma, ka pēdējais transportlīdzekļa vadītājs vai nu ir atbildīgs par visu
iepriekšējo vadītāju rīcību, vai arī pēdējais vadītājs izslēdz visu iepriekšējo vadītāju
atbildību.
Pirmās instances tiesa pamatoti atsaukusies uz Ceļu satiksmes likuma 25.panta
trešo daļu, kas noteic, ka transportlīdzekļa vadītājam jāievēro šā likuma, Ceļu
satiksmes noteikumu un citu ceļu satiksmi reglamentējošu normatīvo aktu prasības,
pārvietojoties pa ceļiem, kā arī pa citām vietām, kurās iespējama transporta kustība.
Vadot transportlīdzekli, personai ir jāievēro ceļu satiksmi regulējošo ārējo
normatīvo aktu prasības. Cita starpā, Ceļu satiksmes noteikumu 4.punktu, kas nosaka,
ka ceļu satiksmes dalībniekiem jāizpilda šo noteikumu un citu normatīvo aktu
prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus, jāizpilda policijas
darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī
jāievēro luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.5 pantu, lai konstatētu alkohola reibumu,
Valsts policijas darbinieki ir tiesīgi pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja izelpoto gaisu
vai nogādāt transportlīdzekļa vadītāju medicīnas iestādē šādas pārbaudes veikšanai, ja
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
4. lappuse no 11
ir pamatotas aizdomas, ka viņš ir alkohola reibumā, bet izelpotā gaisa pārbaudi nav
iespējams veikt vai transportlīdzekļa vadītājs nepiekrīt tās rezultātiem.
No administratīvā pārkāpuma protokola konstatējams, ka /dzēsts vārds un
uzvārds/ atteicās izpildīt policijas darbinieka prasību veikt medicīnisko pārbaudi
alkohola koncentrācijas noteikšanai. To nenoliedz arī pats /dzēsts vārds un uzvārds/.
Līdz ar to /dzēsts vārds un uzvārds/ kā transportlīdzekļa vadītājs neizpildīja policijas
darbinieka prasību veikt pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai organismā. Par
minēto pārkāpumu /dzēsts vārds un uzvārds/ iestājas atbildība saskaņā ar LAPK
149.15 panta astoto daļu.
[3.3] No Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.15 „Kārtība,
kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpojamā gaisā un konstatējams
narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaids” (turpmāk – Noteikumi Nr.15) 4.punkta
izriet, ka policijas darbiniekam, konstatējot, ka vadītājs nepiekrīt pārbaudes veikšanai,
ir jāsastāda šo noteikumu 8.punktā minētais protokols un jāizdara ieraksts tajā par to,
ka vadītājs nepiekrīt veikt pārbaudi.
Administratīvā apgabaltiesa konstatē, ka nav ievērota Noteikumos Nr.15
4.punktā minētā prasība, jo lietas materiāliem šāds protokols nav pievienots, līdz ar to
secināms, ka policijas darbinieks nav ievērojis noteikto kārtību, kādā tiek fiksēts
transportlīdzekļa vadītāja atteikums veikt pārbaudi alkohola koncentrācijas
noteikšanai izelpotajā gaisā. Taču minētais pārkāpums ir nebūtisks, jo policijas
darbinieks izpildīja pārējos 4.punkta nosacījumus, proti, nogādāja /dzēsts vārds un
uzvārds/ divu stundu laikā ārstniecības iestādē medicīniskās pārbaudes veikšanai. Kā
arī 2006.gada 5.marta medicīniskās pārbaudes protokols alkohola ietekmes
noteikšanai, kurā tika izdarīts ieraksts par to, ka /dzēsts vārds un uzvārds/ ir atteicies
no medicīniskās pārbaudes veikšanas, viennozīmīgi apliecina faktu, ka /dzēsts vārds
un uzvārds/ ir atteicies no medicīniskās pārbaudes veikšanas. Līdz ar to policijas
darbinieka pārkāpums nav atzīstams par būtisku, jo tas nav ietekmējis administratīvā
pārkāpuma būtību.
[3.4] Administratīvā apgabaltiesa ir izvērtējusi apelācijas sūdzībā un tiesas
sēdē norādīto, ka policijas inspektora ziņojums ir pretrunā Protokolā norādītajam.
Proti, Protokolā notikumu izklāstā no norādītās frāzes „pēc automašīnas apturēšanas”
izriet, ka /dzēsts vārds un uzvārds/ vadījis transportlīdzekli pa Protokolā norādīto ceļu
un tad it kā ir veikta šī apturēšana. Tiesa atzīst šādu traktējumu par subjektīvu,
patvaļīgu un neatbilstošu lietas faktiskajiem apstākļiem.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
5. lappuse no 11
[3.5] Izvērtējot /dzēsts vārds un uzvārds/ paskaidrojumus un liecinieka /dzēsts
vārds un uzvārds/ tiesas sēdē sniegto liecību, tiesa konstatē pretrunas, tādēļ
paskaidrojumi un liecība ir apšaubāma.
/dzēsts vārds un uzvārds/ tiesas sēdē paskaidroja, ka ceļu policijas darbinieka
ierašanās brīdī transportlīdzekli vadīja /dzēsts vārds un uzvārds/. Savukārt /dzēsts
vārds un uzvārds/ liecināja, ka iestūmis velosipēdu mājās, tad, nākot ārā, vēl parunājis
ar /dzēsts vārds un uzvārds/ un tajā brīdī ir iebraukusi policijas ekipāža. Respektīvi,
/dzēsts vārds un uzvārds/ nevadīja transportlīdzekli brīdī, kad pagalmā iebrauca
policijas ekipāža.
Savukārt, izvērtējot jaunākā inspektora Rinalda Brokāna darbību un sastādīto
ziņojumu, tiesai nav pamata tos apšaubīt.
/dzēsts vārds un uzvārds/ tiesas sēdē liecināja, ka brauca /dzēsts vārds un
uzvārds/ pretī no Mazsalacas vidusskolas puses un, pirms izdarīt kreiso pagriezienu,
palaida garām /dzēsts vārds un uzvārds/ automašīnu, aiz kuras neviena cita
automašīna nesekoja. Tiesa šo liecību ir ņēmusi vērā un izvērtējusi, bet uzskata, ka tā
ir sekundāra, jo /dzēsts vārds un uzvārds/ neliecināja par pašu administratīvā
pārkāpuma faktu, par kuru /dzēsts vārds un uzvārds/ ir saukts pie atbildības.
[3.6] Ņemot vērā iepriekš minēto, ar 2006.gada 5.marta Valmieras rajona
policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 3.nodaļas jaunākā inspektora Rinalda
Brokāna sastādīto Protokolu, 2006.gada 5.marta medicīniskās pārbaudes protokolu
alkohola ietekmes noteikšanai, 2006.gada 5.marta Valmieras rajona policijas
pārvaldes Kārtības policijas biroja 3.nodaļas jaunākā inspektora Rinalda Brokāna
ziņojumu ir pierādīta /dzēsts vārds un uzvārds/ vaina administratīvā pārkāpuma
izdarīšanā, kas paredzēts LAPK 149.15 panta astotajā daļā.
[3.7] Piemērotais sods /dzēsts vārds un uzvārds/ ir samērīgs.
[3.8] Pie šādiem apstākļiem Valmieras rajona tiesas tiesneses 2006.gada
16.marta lēmums ir tiesisks un pamatots, tāpēc atstājams negrozīts.
[4] Par Administratīvās apgabaltiesas 2006.gada 16.jūnija spriedumu /dzēsts
vārds un uzvārds/ iesniedzis kasācijas sūdzību, kurā lūdz spriedumu atcelt. Kasācijas
sūdzībā norādīti šādi argumenti.
[4.1] Tiesa nav ievērojusi LAPK 244.pantu, jo nav vispusīgi, pilnīgi un
objektīvi izvērtējusi visus lietas apstākļus, dodot priekšroku policijas darbinieka
liecībām. Visas šaubas tika izvērtētas par sliktu /dzēsts vārds un uzvārds/.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
6. lappuse no 11
[4.2] Tiesa nav ņēmusi vērā, ka ir pretruna starp policista ziņojumu un /dzēsts
vārds un uzvārds/ liecību, jo /dzēsts vārds un uzvārds/ neredzēja policijas automašīnu.
Tādā veidā tiesa ignorē policijas darbinieka melus.
[4.3] Tiesa nepareizi interpretējusi Ceļu satiksmes noteikumos un Ceļu
satiksmes likumā ietverto transportlīdzekļa vadītāja skaidrojumu. Pēc tiesas
interpretācijas sanāk, ka policijas darbinieks drīkst iet klāt jebkuram cilvēkam, kam ir
transportlīdzekļa vadīšanas tiesības un kurš kādreiz vadījis transportlīdzekli, un prasīt
šim cilvēkam veikt pārbaudi uz alkoholu vai citu apreibinošo vielu pārbaudi.
/dzēsts vārds un uzvārds/ vairs nevarēja uzskatīt par transportlīdzekļa vadītāju,
jo viņš to bija jau nodevis /dzēsts vārds un uzvārds/. Tādējādi policijas darbinieka
prasība bija nelikumīga.
[4.4] Nav saprotama tiesas vēlme rast attaisnojumu policijas darbinieka
neizdarībām. Tiesa nepamatoti vērtē kā nebūtisku apstākli to, ka policijas darbinieks
nav sastādījis uz vietas protokolu, ka /dzēsts vārds un uzvārds/ nepiekrita pārbaudes
veikšanai.
[4.5] Tiek ignorēts princips – visas šaubas par labu cilvēkam. Pārkāpums bija
jāpierāda ceļu policijai.
[5] Tiesas sēdē /dzēsts vārds un uzvārds/ pārstāvis uzturēja kasācijas sūdzību
un paskaidroja, ka vadītājs ir tas, kas vada automašīnu. Konkrētajā gadījumā
medicīniskās pārbaudes protokolā ir būtiski trūkumi – nav paraksta, dokumenta
numura, ārsta vārda un uzvārda. Uz tiesas sēdi netika aicināti administratīvā
pārkāpuma protokolā norādītie liecinieki. Turklāt tiesa arī izskatīja lietu bez ceļu
policijas darbinieka klātbūtnes. Medicīniskās pārbaudes protokols ir nepilnīgs, jo tajā
norādīts, ka /dzēsts vārds un uzvārds/ ir atteicies tikai no asins un urīna analīzes, bet
nav atteicies, piemēram, no siekalu, izelpotā gaisa pārbaudes. Tiesa nav motivējusi,
kāpēc lietā esošās /dzēsts vārds un uzvārds/ paziņu liecības ir pretrunīgas un
apšaubāmas. Tiesa nav ņēmusi vērā, ka ir pretrunas starp policijas darbinieka
ziņojumā un administratīvā pārkāpuma protokolā norādīto. Lietas materiālos nav
pierādījumu /dzēsts vārds un uzvārds/ vainai administratīvā pārkāpuma izdarīšanā.
Motīvu daļa
[6] LAPK 149.15 panta astotajā daļā paredzēta administratīvā atbildība par
atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
7. lappuse no 11
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.5 panta pirmo daļu, lai konstatētu
alkohola reibumu, Valsts policijas darbinieki ir tiesīgi pārbaudīt transportlīdzekļa
vadītāja izelpoto gaisu ar šim nolūkam paredzētu mēraparātu, kas atbilst Ministru
kabineta noteiktajām prasībām, vai nogādāt transportlīdzekļa vadītāju medicīnas
iestādē šādas pārbaudes veikšanai, ja ir pamatotas aizdomas, ka viņš ir alkohola
reibumā, bet izelpotā gaisa pārbaudi nav iespējams veikt vai transportlīdzekļa vadītājs
nepiekrīt tās rezultātiem.
[7] Administratīvo lietu departaments atzīst par pamatotu apgabaltiesas
secinājumu, ka /dzēsts vārds un uzvārds/ ir atzīstams par transportlīdzekļa vadītāju
brīdī, kad viņš vadīja transportlīdzekli pa Parka ielu, un ka apstāklis, ka /dzēsts vārds
un uzvārds/, iespējams, būtu vadījis transportlīdzekli pēc tā novietošanas /dzēsts
mājas nosaukums/ māju pagalmā, neizslēdz /dzēsts vārds un uzvārds/ atbildību par
transportlīdzekļa vadīšanu pirms tam. Kaut arī /dzēsts vārds un uzvārds/ norāda, ka
tajā brīdī, kad /dzēsts vārds un uzvārds/ pagalmā iebrauca policijas automašīna, viņš
vairs nebija transportlīdzekļa vadītājs (jo to jau uzsāka vadīt viņa paziņa /dzēsts vārds
un uzvārds/), tomēr viņš neapstrīd faktu, ka īsi pirms tam (apelācijas sūdzībā norādītas
aptuveni 3-5 minūtes pirms tam) bija vadījis transportlīdzekli. Tādējādi
Administratīvo lietu departamenta ieskatā /dzēsts vārds un uzvārds/ šādā situācijā var
iestāties administratīvā atbildība par pārkāpumiem tajā laikā, kad viņš bija vadījis
transportlīdzekli.
Administratīvo lietu departaments atzīst par pamatotu apgabaltiesas norādīto
par transportlīdzekļa vadītāja jēdziena skaidrojumu atbilstoši Ceļu satiksmes likumam
un Ceļu satiksmes noteikumiem. Taču, kā uzskata Administratīvo lietu departaments,
LAPK 149.15 panta astotās daļas izpratnē transportlīdzekļa vadītājs ir tā persona, kas
vada transportlīdzekli vai par kuru nav šaubu, ka tā ir vadījusi transportlīdzekli tieši
pirms pārbaudes uzsākšanas alkohola koncentrācijas noteikšanai.
Konkrētajā gadījumā nepieciešams noskaidrot, vai apgabaltiesa pamatoti
secināja, ka /dzēsts vārds un uzvārds/ ir izdarījis LAPK 149.15 panta astotajā daļā
paredzēto administratīvo pārkāpumu.
Lai secinātu, ka persona ir izdarījusi LAPK 149.15 panta astotajā daļā minēto
administratīvo pārkāpumu, nepieciešams konstatēt, ka transportlīdzekļa vadītājs ir
atteicies no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
8. lappuse no 11
[8] Administratīvo lietu departaments atzīst, ka, atbilstoši Ceļu satiksmes
likuma 43.5 panta pirmajai daļai, lai pārbaudītu transportlīdzekļa vadītāja izelpoto
gaisu ar šim nolūkam paredzētu mēraparātu vai lai nogādātu transportlīdzekļa vadītāju
medicīnas iestādē šādas pārbaudes veikšanai, policijas darbiniekam jābūt pamatotām
aizdomām par to, ka transportlīdzekļa vadītājs ir alkohola reibumā.
Lai gan apgabaltiesa ir pieminējusi minēto tiesību normu, tās spriedumā nav
izvērtēts, vai policijas darbiniekam konkrētajā gadījumā bija pamatotas aizdomas par
to, ka /dzēsts vārds un uzvārds/, vadot transportlīdzekli, varēja būt alkohola reibumā.
[9] Kārtību, kādā transportlīdzekļa vadītājam konstatē alkohola koncentrāciju
asinīs un izelpotajā gaisā, nosaka Noteikumi Nr.15. Atbilstoši šo noteikumu
2.punktam alkohola koncentrāciju izelpotajā gaisā transportlīdzekļa vadītājam
pārbauda policijas darbinieks, izmantojot portatīvo ierīci alkohola koncentrācijas
noteikšanai. Šādai pārbaudei jānotiek ar transportlīdzekļa vadītāja mutisku piekrišanu
(noteikumu 3.punkts). Minēto noteikumu 4.punkts noteic, ka gadījumā, ja
transportlīdzekļa vadītājs nepiekrīt pārbaudes veikšanai alkohola koncentrācijas
noteikšanai izelpotajā gaisā, policijas darbinieks izdara attiecīgu ierakstu šo
noteikumu 8.punktā minētajā protokolā (transportlīdzekļa vadītāja pārbaudes
protokols) un attiecīgo personu divu stundu laikā nogādā tuvākajā ārstniecības iestādē
medicīniskās pārbaudes veikšanai.
Apgabaltiesa konstatējusi, ka /dzēsts vārds un uzvārds/ pēc transportlīdzekļa
novietošanas /dzēsts mājas nosaukums/ māju pagalmā atteicās veikt medicīnisko
pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai. Administratīvā apgabaltiesa ir
secinājusi, ka policijas darbinieks, konstatējot, ka vadītājs nepiekrīt pārbaudes
veikšanai, nav sastādījis Noteikumu Nr.15 8.punktā minēto protokolu. Apgabaltiesa
minēto procesuālo pārkāpumu konkrētajā lietā atzinusi par nebūtisku, norādot, ka
policijas darbinieks bija izpildījis pārējās Noteikumu Nr.15 4.punkta prasības, proti,
bija nogādājis /dzēsts vārds un uzvārds/ divu stundu laikā ārstniecības iestādē
medicīniskās pārbaudes veikšanai. Administratīvo lietu departaments atzīst, ka
konkrētajā situācijā šāds Administratīvās apgabaltiesas vērtējums ir pamatots, jo pats
/dzēsts vārds un uzvārds/ ir atzinis faktu, ka viņš bija atteicies no policijas darbinieka
piedāvātās pārbaudes veikšanas alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
9. lappuse no 11
[10] Noteikumu Nr.15 12.punkts definē, kas ir medicīniskā pārbaude, proti, tā
ir alkohola koncentrācijas noteikšana transportlīdzekļa vadītāja asinīs [..]. Minēto
noteikumu 13.punkts norāda, ka medicīniskā pārbaude ietver: 1) alkohola lietošanas
faktu pārbaudi pēc pārbaudāmā transportlīdzekļa vadītāja vārdiem; 2) ārējā izskata
(tai skaitā miesas bojājumu esības vai neesības), psihiskā un emocionālā stāvokļa,
uzvedības, runas, veģetatīvi somatiskā stāvokļa un kustību koordinācijas pārbaudi;
3) alkohola lietošanas fakta laboratorisku noteikšanu un pārbaudes rezultātu fiksēšanu
pārbaudes protokolā.
Medicīniskā pārbaude jāveic sertificētam narkologam vai citas specialitātes
ārstam, kas Narkoloģijas valsts aģentūrā apguvis attiecīgo medicīniskās pārbaudes
metodi alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs un narkotisko vai apreibinošo vielu
iespaida konstatēšanai (minēto noteikumu 15.punkts).
Ja pārbaudāmais transportlīdzekļa vadītājs atsakās nodot bioloģiskās vides
(asiņu, urīna vai siekalu) paraugus laboratoriskiem izmeklējumiem, ārsts šo faktu
ieraksta medicīniskās pārbaudes protokolā (noteikumu 19.punkts).
Apgabaltiesa norādījusi, ka 2006.gada 5.marta medicīniskās pārbaudes
protokols alkohola ietekmes noteikšanai, kurā tika izdarīts ieraksts par to, ka /dzēsts
vārds un uzvārds/ ir atteicies no medicīniskās pārbaudes veikšanas, viennozīmīgi
apliecina faktu, ka /dzēsts vārds un uzvārds/ ir atteicies no medicīniskās pārbaudes
veikšanas.
Kā atzīst Administratīvo lietu departaments, šāds apgabaltiesas secinājums
attiecībā uz 2006.gada 5.marta medicīniskās pārbaudes protokolu nav pamatots
turpmāk minēto argumentu dēļ.
[11] Saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.154
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi
Nr.154) 18.punktu, lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā ir jābūt šādiem
rekvizītiem: 1) dokumenta autora nosaukumam; 2) dokumenta datumam;
3) dokumenta izstrādāšanas, izdošanas, pieņemšanas vai parakstīšanas vietas
nosaukumam; 4) parakstam. Savukārt atbilstoši šo noteikumu 35.punktam
organizācijas dokumenta rekvizītā “paraksts” jābūt: 1) dokumenta parakstītāja amata
nosaukumam; 2) attiecīgās amatpersonas pašrocīgam personiskajam parakstam;
3) amatpersonas personiskā paraksta atšifrējumam (iniciālim un uzvārdam).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
10. lappuse no 11
Minēto noteikumu 19.punkts noteic, ka, lai organizācijas dokumentam būtu
juridisks spēks, tajā ir jābūt arī: 1) dokumenta veida nosaukumam, izņemot vēstules;
2) dokumenta numuram.
Šo noteikumu 14.punkts paredz, ka dokumenti, kuriem nav juridiska spēka,
citām organizācijām un fiziskām personām nav saistoši.
Kā pamatoti norādīja /dzēsts vārds un uzvārds/ pārstāvis tiesas sēdē, lietas
materiālos esošajā medicīniskās pārbaudes protokolā alkohola ietekmes noteikšanai
(lietas 4.lpp.) ir šādi trūkumi: 1) nav norādīts ārsta vārds un uzvārds (proti, nav
nosakāms dokumenta autors); 2) dokumentā nav ārsta amata nosaukuma, personiskā
paraksta un tā atšifrējuma; 3) nav norādīts protokola numurs.
Tādējādi medicīniskās pārbaudes protokols alkohola ietekmes noteikšanai
neatbilst Noteikumu Nr.154 prasībām par dokumenta obligātajām sastāvdaļām, kuras
nodrošina dokumenta juridisko spēku.
Ievērojot minēto, šādam medicīniskās pārbaudes protokolam, uz kuru
apgabaltiesa galvenokārt ir balstījusi savu secinājumu, ka /dzēsts vārds un uzvārds/ ir
atteicies no medicīniskās pārbaudes veikšanas, atbilstoši Noteikumiem Nr.154 nav
juridiskā spēka.
Minētais nozīmē, ka apgabaltiesai, izskatot lietu no jauna, jāizvērtē, vai,
pastāvot šādam procesuālajam trūkumam, proti, lietā nav dokumenta, kas apliecinātu,
ka persona ir atteikusies no medicīniskās pārbaudes veikšanas alkohola koncentrācijas
noteikšanai transportlīdzekļa vadītāja asinīs, ir iespējams konstatēt /dzēsts vārds un
uzvārds/ darbībās administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts LAPK 149.15 panta
astotajā daļā.
Vērā ņemams, ka pārbaudāmās personas ārējo pazīmju apraksts neliecina par
/dzēsts vārds un uzvārds/ atrašanos alkohola reibuma stāvoklī, kas vienlaicīgi izraisa
jautājumu par policijas darbinieka uzsāktās pārbaudes pamatotību atbilstoši Ceļu
satiksmes likuma 43.5 panta pirmajai daļai.
[12] Ievērojot iepriekš minētos argumentus, Administratīvo lietu departaments
atzīst, ka Administratīvās apgabaltiesas spriedums atceļams un lieta nosūtāma jaunai
izskatīšanai.
Rezolutīvā daļa
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
11. lappuse no 11
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 348. panta 2. punktu un
351. pantu Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departaments
n o s p r i e da
Atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2006.gada 16.jūnija spriedumu un lietu
nosūtīt jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai.
Spriedums nav pārsūdzams.
Tiesas sēdes priekšsēdētājs senators V. Jonikāns
senatore D.Mita
senatore V. Krūmiņa
NORAKSTS PAREIZS
Senators V. Jonikāns
Rīgā 2007.gada 11.janvārī