Apdrošinātāju nepamatotas regresa prasības

Apraksts:
2007.gada 07.decembrī notika CSNg, kurā iesaistītas a/m Audi A4 un Honda Accord. Ceļu policija a/m Audi A4 vadītāju sodīja ar naudas sodu LVL 20,00 par luksofora sarkanā signāla neievērošanu. Kaut vadītāja neatzina šo sodu, viņa nolēma to nepārsūdzēt. AAS „Balta” iesniedza a/m Audi A4 īpašniekam regresa prasību par LVL 7 081,72, atsaucoties uz OCTA likuma spēkā neesošu redakciju. Uz mūsu pretenziju par nepamatotu regresa prasību AAS „Balta” neatbildēja. AAS „Balta” nevēlējās paskaidrot kāpēc tā patvaļīgi paplašina OCTA likumā noteiktos regresa prasības pamatus (braukšana bez tiesībām alkohola ietekmē u.tml.). Savu viedokli mēs pamatojām ar LR Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2007.gada 28.marta spriedumu Nr.SKC-174 kādā līdzīgā lietā. AAS „Balta” vērsās ar pieteikumu tiesā. Pieteikums tika atstāts bez izskatīšanas, jo savlaicīgi netika novērsti tiesas norādītie trūkumi. Tad AAS „Balta” atkārtoti vērsās ar pieteikumu tiesā. Pēc mūsu paskaidrojumu saņemšanas AAS „Balta” iesniedza grozījumus pieteikumam, atzīstot kļūdainu atsaukšanos uz novecojošu OCTA likuma redakciju. Taču spēkā esošā redakcija tik un tā AAS „Balta” šajā gadījumā nedeva tiesības iesniegt regresa prasību. AAS „Balta” pārstāvji atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neieradās uz tiesas sēdēm, kas bija par pamatu tiesas lēmuma par pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas. Diemžēl AAS „Balta” nolaidības dēļ šis strīds netika izskatīts pēc būtības. Tādējādi AAS „Balta” ar savu rīcību atzina, ka viņu prasības ir nepamatotas, tikai nespēja to izdarīt korektā un Civilprocesa likumam atbilstošā formā. E.Džeriņš
Nolēmums PDF formā:
LEJUPLĀDĒT